Access 2016

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

-Conèixer l’entorn d’access 2016 per a poder dissenyar, crear i obrir una base de dades, on
emmagatzemar les diferents dades dels clients, proveïdors, etc.

-Aprendre a gestionar les dades en access 2016, fent especial referència a les funcions d’agregar i editar registres, seleccionar i buscar dades, etc.

-Augmentar el coneixement dels criteris a utilitzar per a gestionar amb eficiència una base de dades, millorant d’aquesta forma les habilitats professionals, així com les operacions quotidianes de l’empresa.

-Adquirir les habilitats necessàries per a gestionar les bases de dades de manera que resolguin els problemes complexos que sorgeixin, a més de conèixer eines avançades que
suposin un estalvi de temps en el treball diari.

-Aprofundir en la realització de formularis d’access 2016 amb especial aplicació de 

tota mena de controls per a obtenir un major control en la introducció de dades.

-Adquirir els coneixements necessaris per a realitzar informes.

 

CONTINGUTS:

UD1. Introducció en Microsoft Access.

1.1. Concepte de Base de dades. Concepte de Gestor de Bases de dades.

1.2. Microsoft Access 2016. Requisits del Sistema.

1.3. Instal·lar Microsoft Access 2016.

1.4. Accedir i Sortir del Programa. Visió General d’Access.

UD2. Començar a Treballar amb Access.

2.1. Finestra de la Base de dades: Anàlisi de Components.

2.2. Crear Taules Senzilles en Access: la Finestra Disseny i la Creació de Camps.

2.3. Mètodes Senzills per a Crear Taules: Plantilles de Taula i Vista Full de Dades.

2.4. Introduint Dades en la Taula: la Finestra Full de Dades i els Registres.

2.5. Els Enllaços i els Camps Tipus OLE.

2.6. Ajuda de Microsoft Access.

UD3. Taules en Access.

3.1. Creació d’una Taula en Vista Disseny: Propietats dels Camps.

3.2. Ús de Camps Assistent per a Cerques.

3.3. Manteniment en Vista Disseny: Moure Camps. Desfer/ Refer.

3.4. Vesteixi Full de Dades: Buscar i Reemplaçar Dades. Ordenar Dades.

3.5. Crear Relacions entre Taules.

UD4. Donar Format, Configurar i Imprimir Taules amb Access.

4.1. Operacions en Finestra principal d’Access: Canviar Número, Eliminar i Propietats de Taula.

4.2. Donar Format a les Dades I: Grup de Comandos Font.

4.3. Donar Format a les Dades II: Alt de Fila i Ample de Columna.

4.4. Corregir Dades i Utilitzar la Revisió Ortogràfica.

4.5. Configurar Pàgina a partir de la Vista Preliminar.

4.6. Impressió de Taules.

4.7. Ocultar/Mostrar Camps a les Taules.

4.8. Immobilitzar i Alliberar Camps a les Taules.

UD5. Access i el Portapapers.

5.1. Concepte de Portapapers. Utilitat.

5.2. Copiar/Moure Objectes d’Access des de la Finestra Principal de la Base de dades.

5.3. Copiar/Moure Camps o Registres des de la Vista Full de Dades.

5.4. Opcions Pegat Especial i Pegar Dades Annexades.

5.5. Veure el Contingut del Portapapers.

UD6. Filtres i Consultes de Selecció.

6.1. Concepte de Filtre. Utilització de Filtres a Taules.

6.2. Concepte de Consulta. Creació d’una Consulta Senzilla amb l’Assistent.

6.3. Creació de Consultes de Selecció en Vista Disseny. Criteris i Comodins.

6.4. Format, Configuració i Impressió de Consultes.

6.5. Manteniment de Consultes a la Finestra Principal de la Base de dades i Portapapers.

UD7. Iniciació als Formularis. Ús de l’Assistent.

7.1. Concepte de Formulari. Utilitat.

7.2. Creació d’Autoformularis.

7.3. Creació d’un Formulari a través de l’Assistent.

7.4. Format, Configuració i Impressió de Formularis.

7.5. Format Condicional.

7.6. Manteniment de Formularis a la Finestra Base de dades.

UD8. Iniciació als Informes. Ús de l’Assistent.

8.1. Concepte d’Informe. Utilitat.

8.2. Creació d’un Informe Automàtic.

8.3. Creació d’un Informe a través de l’Assistent. Tipus.

8.4. Creació d’Informes a través de l’Eina Informe en Blanc.

8.5. Format, Configuració i Impressió d’Informes.

8.6. Manteniment d’Informes a la Finestra Base de dades.

UD9. Consultes Avançades amb Access I.

9.1. Creació de Camps Calculats (Fórmules) en les Consultes.

9.2. Consultes de Paràmetres.

9.3. Consultes de Totals.

9.4. Consultes de diverses Taules.

9.5. Consultes per a Buscar Duplicats.

9.6. Consultes per a Buscar no-coincidents.

9.7. Relacions de Dades.

UD10. Consultes Avançades amb Access II.

10.1. Consultes d’Acció.

10.2. Consultes de Creació de Taules.

10.3. Consultes d’Actualització.

10.4. Consultes de Dades Annexades.

10.5. Consultes d’Eliminació.

10.6. Consultes de Taules de Referències Creuades.

10.7. Consulta en Vista SQL.

UD11. Formularis Avançats amb Access. Vesteixi Disseny.

11.1. Creació de Formularis a través de la Vista Disseny.

11.2. Operacions des de la Vista Disseny.

11.3. Ús de la Fitxa Disseny. Operacions vàries.

11.4. Ús del Grup de Comandos Controls.

11.5. Un Tipus Especial de Formulari: els Gràfics.

11.6. Subformularis.

UD12. Informes Avançats amb Access. Finestra de Disseny.

12.1. Creació d’Informes a través de la Vista Disseny.

12.2. Operacions des de la Vista Disseny.

12.3. Ús del Grup de Comandos Font. Operacions vàries.

12.4. Ús del Grup de Comandos Controls.

12.5. Tipus Especials d’Informes: Gràfics i Etiquetes.

12.6. Subinformes.

UD13. Objectes i Desenvolupament de Macros amb Access.

13.1. Objectes Dependents i Objectes Independents a l’Access.

13.2. Objectes Dependents: Camps Tipus OLE.

13.3. Objectes Independents: Ús d’Equacions.

13.4. Concepte de Macro. Creació de Macros amb Access.

UD14. Opcions Avançades i de Seguretat amb Access.

14.1. Realitzar Còpies de seguretat.

14.2. Protecció de Bases de dades.

14.3. Compactar Bases de dades.

14.4. Relació d’Access amb Word i Excel.

14.5. Importar i Exportar Bases de dades. Convertir Bases de dades.

14.6. Personalitzar Access (opcions de Configuració).

14.7. Crear un Arxiu ACCDE.

UD15. Xarxes, Internet i Access.

15.1. Enllaços a l’Access.

15.2. La Web i Access.

15.3. Compartir Bases de dades amb altres usuaris.

15.4. Correu Electrònic i Access. Solucions.

Inscriu-te al curs!