Acoblament de components d'equips elèctrics i electrònics

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

– Identificar i preparar el material, eines i equip necessaris per al muntatge i
acoblament d’equips elèctrics i electrònics, descrivint-ne les principals
característiques i funcionalitat.
– Interpretar esquemes i manuals de muntatge relacionant-los amb equips elèctrics i
electrònics reals.
– Realitzar operacions de muntatge en un equip elèctric o electrònic a partir d’esquemes i manuals de muntatge, amb les tècniques apropiades, en les condicions de
qualitat i seguretat establertes.
– Aplicar tècniques de muntatge de components electrònics en una placa de circuit
imprès, a partir d’esquemes i guies de muntatge, en les condicions de qualitat i
seguretat establertes.

CONTINGUTS:

U1. Elements i components per al muntatge i acoblament d’equips elèctrics i electrònics.
1.1. Magnituds elèctriques.
1.2. Equips. Tipus i característiques.
1.3. Components elèctrics i electrònics. Característiques.
1.4. Circuits elèctrics i electrònics bàsics (elements, proteccions, entre altres).
1.5. Traçabilitat d’equips i components.
1.6. Materials auxiliars. Elements d’acoblament i subjecció.
1.7. Eines elèctriques i manuals. Utilització i idoneïtat.
1.8. Instruments de mesura i comprovació.
1.9. Equips de protecció i seguretat.
U2. Interpretació d’esquemes de muntatge d’equips elèctrics i electrònics.
2.1. Esquemes i manuals de muntatge.
2.2. Simbologia d’elements i components.
2.3. Interpretació d’esquemes.
2.4. Interpretació de manuals de muntatge.
2.5. Descripció de les fases de muntatge.
2.6. Descripció de la seqüència de muntatge.
U3. Tècniques de muntatge i acoblament d’equips elèctrics i electrònics.
3.1. Esquemes i documentació tècnica.
3.2. Eines per al muntatge.
3.3. Fases i seqüències de muntatge.
3.4. Ubicació i aplec d’elements i components.
3.5. Procediments d’acoblament de components.
3.6. Tècniques de fixació i subjecció.
3.7. Equips de protecció.
3.8. Normes de seguretat i mediambientals.
3.9. Elaboració d’informes.
U4. Tècniques de muntatge de components electrònics en plaques de circuit imprès.
4.1. Components electrònics, tipus i característiques.
4.2. Esquemes i documentació tècnica.
4.3. Ubicació dels components.
4.4. Tècniques de muntatge i inserció de components electrònics.
4.5. Eines manuals: Estació de soldadura / de soldadura, conformadora, eina de
manipulació de components de muntatge superficial (SMD).
4.6. Tècniques de soldadura tova.
4.7. Equips de protecció i seguretat.
4.8. Normes de seguretat.
4.9. Normes mediambientals.

Inscriu-te al curs!