Administració i auditoria dels serveis web

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

– Administrar els continguts gestionats pel servidor web, els accessos realitzats i el
rendiment segons especificacions de disseny normativa de l’organització i legislació
vigent
– Instal·lar, configurar i administrar el servidor d’aplicacions en el sistema informàtic
com a proveïdor de dades per als serveis web.
– Seleccionar, instal·lar i configurar els mètodes d’accés a sistemes gestors de bases de
dades per utilitzar els seus recursos en llocs web dinàmics.
– Aplicar procediments d’auditoria i resolució d’incidències en l’explotació d’un servei web.

CONTINGUTS:

UD1. Administració de continguts de l’servidor web.
1.1. Procediments d’actualització de continguts.
1.2. Organització de continguts.
1.3. Control de versions.
1.4. Tècniques de gestió de permisos.
1.5. Procediments d’optimització de l’rendiment de l’servidor web.
1.6. Servidors d’estadístiques.
1.7. Normativa legal relacionada amb la publicació de continguts web.
UD2. Servidor d’aplicacions de serveis web.
2.1. Descripció de funcions i paràmetres de configuració.
2.2. Procediments d’implantació.
2.3. Anàlisi i elaboració de la documentació d’operació.
UD3. Accés a sistemes gestors de bases de dades.
3.1. Motors de base de dades d’ús més freqüent en aplicacions web (ORACLE SQL Server mySQL).
3.2. Biblioteques d’accés.
3.3. Mecanismes de comunicació en una arquitectura web en 3 capes.
3.4. Verificació de la connexió a la base de dades.
UD4. Descripció d’arquitectures distribuïdes en múltiples servidors.
4.1. Model de 3 capes.
4.2. Tolerància a fallades.
4.3. Repartiment de càrrega.
4.4. Magatzems d’estat de sessió. (ASP.NET state service …).
4.5. Magatzems de memòria cau (Memcached …).
4.6. Servidors Proxy.
UD5. Gestió d’actualitzacions de servidors i aplicacions.
5.1. Entorn de desenvolupament i preproducció.
5.2. Procediments de desplegament d’actualitzacions.
UD6. Auditoria i resolució d’incidents sobre serveis web.
6.1. Mesura de la qualitat de l’servei prestada.
6.2. Gestió de vulnerabilitats en aplicacions web.
6.3. Diagnòstic d’incidents en producció.
6.4. Tècniques de resolució d’incidents.

Inscriu-te al curs!