Alemany A1

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

Comprendre el sentit general, els punts principals i la informació de textos orals, bé estructurats, transmesos de viva veu o per mitjans tècnics (telèfon, televisió, megafonia, etc.), articulats a una velocitat normal, en un registre formal o neutre i sempre que les condicions acústiques siguin bones i el missatge no estigui distorsionat. Aquests textos versaran de temes habituals, preferentment en els àmbits personal o públic.
Produir textos orals, principalment en comunicació cara a cara, però també per telèfon
o altres mitjans tècnics, en un registre neutre.
Comunicar-se de forma comprensible, encara que resulten evidents l’accent estranger, les
pauses i els titubejos i sigui necessària la repetició, la paràfrasi i la cooperació dels
interlocutors per mantenir la comunicació.
Comprendre el sentit, les parts i informació de textos amb un registre formal o neutre i vocabulari en la seva major part freqüent.
Escriure textos en un registre neutre o formal, utilitzant adequadament els recursos de cohesió i les convencions ortogràfiques i de puntuació essencials. Aquests textos es referiran principalment a l’àmbit personal i públic.

CONTINGUTS:

UD1. Hallo! Wie geht s? / Hola! Què tal ?.
UD2. Woher kommen sie? / D’on és ?.
UD3. Im hotel / a l’hotel.
UD4. Essen und Trinken / Menjar i beure.
UD5. Auf dem markt / Al mercat.
UD6. Mein tag! / El meu dia.
UD7. Freizeit / El temps lliure.
UD8. Die neue Wohnung / El pis nou.
UD9. Gesundheit! / ¡Salut !.
UD10. Im fitnessstudio / Al gimnàs.
UD11. Ein wochenende auf Rügen / Un cap de setmana a Rügen.
UD12. Herzlichen glückwunsch / Felicitats.
UD13. Geschenke und mode / Regals i moda.
UD14. Die einweihungsparty / La festa d’inauguració

Inscriu-te al curs!