Alemany A2

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

Comprendre el sentit general, els punts principals i la informació de textos orals, bé
estructurats, transmesos de viva veu o per mitjans tècnics (telèfon, televisió, megafonia, etc.), articulats a una  velocitat normal, en un registre formal o neutre i sempre que les
condicions acústiques siguin bones i el missatge no estigui distorsionat.
Aquests textos versaran de temes habituals, preferentment en els àmbits personal o públic.
Produir textos orals, principalment en comunicació cara a cara, però també per telèfon
o altres mitjans tècnics, en un registre neutre.
Comunicar-se de forma comprensible, encara que resulten evidents l’accent estranger, les
pauses i els titubejos i sigui necessària la repetició, la paràfrasi i la cooperació dels
interlocutors per mantenir la comunicació.
Comprendre el sentit, les parts i informació de textos amb un registre formal o neutre i
vocabulari en la seva major part freqüent.
Escriure textos en un registre neutre o formal, utilitzant adequadament els recursos de
cohesió i les convencions ortogràfiques i de puntuació essencials. Aquests textos es referiran
principalment a l’àmbit personal i públic.

CONTINGUTS:

UD1. Persones i llengües. Menschen und Sprachen.
UD2. Bon viatge !. Gute Fahrt !.
UD3. Viatjant. Auf reisen.
UD4. Que bé et queda !. Das steht dir aber gut !.
UD5. (Alemanya) multicultural. Multi-Kulti.
UD6. Escolarització i formació. Schule und Ausbildung.
UD7. La vida laboral. Berufsalltag.
UD8. Mitjans de comunicació. Medien.
UD9. La meva estimada família. Die liebe verwandschaft.
UD10. Sobre relacions personals. Beziehungskiste.
UD11. Records de la infància. Erinnerungen an die Kindheit.
UD12. La meva ciutat. Meine stadt.
UD13. Lluny de casa. In der ferne.
UD14. Un cop d’ull a el futur. Blick in die Zukunft.
UD15. Un viatge per Aleman (ia). Die Deutsch (land) Reise.

Inscriu-te al curs!