Anglès A2

DURADA: 150h

OBJECTIUS:

Comprendre el sentit general, els punts principals i la informació de textos orals, bé estructurats, transmesos de viva veu o per mitjans tècnics (telèfon, televisió, megafonia, etc.), articulats a una velocitat normal, en un registre formal o neutre i sempre que les condicions acústiques siguin bones i el missatge no estigui distorsionat. Aquests textos versaran de temes habituals, preferentment en els àmbits personal o públic. Produir textos orals, principalment en comunicació cara a cara, però també per telèfon o altres mitjans tècnics, en un registre neutre.
Comunicar-se de forma comprensible, encara que resulten evidents l’accent estranger, les pauses i els titubejos i sigui necessària la repetició, la paràfrasi i la cooperació dels interlocutors per mantenir la comunicació.
Comprendre el sentit, les parts i informació de textos amb un registre formal o neutre i vocabulari en la seva major part freqüent.
Escriure textos en un registre neutre o formal, utilitzant adequadament els recursos de cohesió i les convencions ortogràfiques i de puntuació essencials. Aquests textos es referiran principalment a l’àmbit personal i públic.

CONTINGUTS:

UD1. Fent nous amics (making new friends).
UD2. Obtenir informació (getting information).
UD3. La meva família (my family).
UD4. Descripcions (descriptions).
UD5. Com és ella? (What is she like?).
UD6. Un dia a la feina (a day at work).
UD7. De compres (going shopping).
UD8. M’encanta la roba (i love clothes).
UD9. Què puc menjar? (What can I eat?).
UD10. Tot sobre les cases (all about houses
UD11. Vida diària (daily life).
UD12. Anem a l’escola (Let go to school).
UD13. Els meus millors vacances (mi best holidays).
UD14. Quines són les teves aficions? (What are your hobbies?).
UD15. Em trobo malament! (I feel ill!).
UD16. El meu futur (mi future).
UD17. Qui és? (Who is speaking?).
UD18. Experiències (experiences).
UD19. Quins països has visitat? (What countries have you visited?).
UD20. Vida moderna (modern life).

Inscriu-te al curs!