Anglès B1

DURADA: 150h

OBJECTIUS:

– Treure partit a un repertori ampli però senzill de vocabulari, estructures i fórmules
apreses.
– Posar en joc els coneixements generals del món hispà (referents culturals, normes i convencions de caràcter sociocultural) que necessiten per desenvolupar-se en les diferents transaccions en què participen;
– Comunicar adequadament en un registre neutre, encara que amb prou flexibilitat com per adaptar-se a diferents situacions.
– Expressar amb raonable correcció, tot i que vacil·lin o facin pauses per pensar el que van a dir i cometin errors  especialment de pronunciació) sobretot en situacions imprevistes i de certa tensió.
– Saber com demanar a algú que aclareixi o desenvolupi el que acaba de dir.
– Ser capaç de realitzar les transaccions que es requereixen en l’organització d’un viatge o durant el seu desenvolupament o en situacions menys habituals en comerços, agències de lloguer de cotxes, oficines de correus, bancs, etc.
– Preparar els nostres alumnes per presentar-se amb garanties d’èxit als exàmens oficials
dels nivells A1 al B2 d’el Marc Comú Europeu i de l’First Certificate.

CONTINGUTS:

UD1. Let me introdueix myself.
1.1. Need for a change.
1.2. Just what I am looking for !!!.
1.3. Welcome to Edinburgh.
1.4. Getting to know my host family.
UD2. Once upon a time.
2.1. A strange night.
2.2. The poets corner.
2.3. Once upon a time in England.
2.4. The storyteller.
UD3. Enjoy your trip !.
3.1. What a difficult decisió !.
3.2. Getting ready
.3.3. Destination: Ireland.
3.4. Auld lang Syne.
UD4. I have not seen you for ages.
4.1. I’ve never tried it before !.
4.2. Yummy, yummy !.
4.3. The bill, please.
4.4. Enjoy your meal !.
UD5. How can I help you ?.
5.1. I’m a Shopaholic.
5.2. Shopping at Harrods.
5.3. How can I help you ?.
5.4. I want my money back.
UD6. I’ma into new technology.
6.1. I’m a technophile.
6.2. My first day at work.
6.3. It so exciting !.
6.4. I am the best candidate for that job !.
UD7. If I were in your shoes.
7.1. If I could, I would.
7.2. I wish I could study at Oxford !.
7.3. It so exciting !.
7.4. Dear Mr Jones.
UD8. I’ma not feeling a hundred per cent.
8.1. I need a rest !.
8.2. I feel under the weather !.
8.3. The honour of the knight.
8.4. Beyond words.
UD9. Farewell !.
9.1. The film està protegida shot.
9.2. Would you fancy a rom
-com ?.
9.3. Definitely !.
9.4. L’II miss you !.

Inscriu-te al curs!