Anglès empresarial i activitats orals i escrites d'assistència a la direcció en llengua anglesa

DURADA: 150h

OBJECTIUS:

– Millorar el seu anglès en situacions de negoci.
– Millorar la seva capacitat per a convèncer en anglès.
– Activar vocabulari específic empresarial.
– Aprendre a produir i tractar documentació en anglès.
– Poder enfrontar-se a un discurs oral en anglès.
– Obtenir i interpretar la informació de tot tipus de discursos orals relacionats amb
les gestions tipus de l’assistència a la direcció en anglès estàndard, emesos de forma
presencial o mitjançant qualsevol mitjà o suport de comunicació sense excessius sorolls
ni distorsions.
– Interpretar la documentació i informació professional, extensa i complexa, relativa a
les activitats d’assistència a la direcció en anglès, en els seus diferents suports, obtenint informacions globals i específiques, o generant documents amb traduccions exactes.

CONTINGUTS:

U1. Grammar reference.
U2. At work.
U3. Basic documents.
U4. Management skills.
U5. Giving an oral presentation.
U6. Expressions i lèxic d’atenció a el públic en anglès.
U7. Organització de les activitats d’assistència a la direcció projectant la imatge corporativa.
Traducció i comprensió oral i lectora en llengua anglesa.

Inscriu-te al curs!