Anglès professional per a turisme

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

Un cop finalitzat el Mòdul l’alumne serà capaç de comunicar-se en anglès amb un nivell d’usuari independent en les activitats turístiques. En concret l’alumne serà capaç de: interpretar missatges orals de complexitat mitjana en anglès expressats pels clients i proveïdors a velocitat normal emesos en l’àmbit de l’activitat turística. Interpretar els aspectes generals de missatges i documents de certa complexitat escrits en anglès rebuts o utilitzats en l’àmbit de l’activitat turística extraient la informació rellevant. Produir amb fluïdesa missatges orals en anglès mitjanament complexos referits al context professional del turisme. Produir en anglès documents escrits correctes gramaticalment i ortogràficament utilitzant un vocabulari ampli propi de l’àmbit professional del turisme. Comunicar-se oralment amb un o diversos interlocutors en anglès estàndard expressant i interpretant amb fluïdesa missatges mitjanament complexos en diferents situacions formals i informals pròpies dels serveis turístics.

CONTINGUTS:

UD1. Gestió i comercialització en anglès de serveis turístics.

1.1. Presentació de serveis turístics: característiques de productes o serveis mesures quantitats serveis afegits condicions de pagament i serveis postvenda entre d’altres.

1.2. Gestió de reserves de destinacions o serveis turístics.

1.3. Emissió de bitllets bons i altres documents propis de la comercialització d’un servei turístic.

1.4. Negociació amb proveïdors i professionals de sector de la prestació de serveis turístics.

1.5. Gestió de reserves d’habitacions i altres serveis de l’establiment hoteler.

1.6. Emplenament de documents de la gestió i comercialització d’un establiment hoteler.

UD2. Prestació d’informació turística en anglès.

2.1. Sol·licitud de cessió o intercanvi d’informació entre centres o xarxes de centres d’informació turística.

2.2. Gestió de la informació sobre proveïdors de serveis preus i tarifes i prestació de la mateixa a clients.

2.3. Prestació d’informació de caràcter general a client sobre destinacions rutes condicions climatològiques entorn i possibilitats d’oci.

2.4. Elaboració de llistats de recursos naturals de la zona activitats esportives i / o recreatives i itineraris especificant localització distància dates, mitjans de transport o formes d’accés temps a emprar i horaris d’obertura i tancament.

2.5. Informació sobre la legislació ambiental que afecta l’entorn i a les activitats d’oci que en el seu marc es realitzen.

2.6. Sensibilització de client en la conservació dels recursos ambientals utilitzats.

2.7. Recollida d’informació de client sobre la seva satisfacció amb els serveis de l’allotjament turístic.

UD3. Atenció a el client de serveis turístics en anglès.

3.1. Terminologia específica en les relacions turístiques amb clients.

3.2. Usos i estructures habituals en l’atenció turística a client o consumidor: salutacions presentacions i fórmules de cortesia habituals.

3.3. Diferenciació d’estils formal i informal en la comunicació turística oral i escrita.

3.4. Tractament de
reclamacions o queixes dels clients o consumidors: situacions habituals en les
reclamacions i queixes de clients.

3.5. Simulació de situacions d’atenció a client i resolució de reclamacions amb fluïdesa i naturalitat.

3.6. Comunicació i atenció en cas d’accident amb les persones afectades.

Inscriu-te al curs!