Aprovisionament i muntatge per a serveis de càtering

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

– Posar a punt i utilitzar instal·lacions equips màquines útils i eines que
conformen la dotació bàsica dels departaments de muntatge d’acord amb les seves
aplicacions i en funció del seu rendiment òptim.
– Efectuar processos d’aprovisionament dels gèneres elaboracions culinàries
envasades materials i equips que conformen càrregues de serveis de càtering.
– Efectuar processos de muntatge de gèneres elaboracions culinàries envasades parament estris i material divers en els recipients i equips establerts per oferir
serveis de restauració.
– Explicar i realitzar el procés de disposició de càrregues que conforma un servei de càtering identificant les zones on es produeix.

CONTINGUTS:

UD1. Organització de el Departament de Muntatge en Instal·lacions de Catering.
1.1. Departamentalització habitual segons tipus d’establiment de càtering.
1.2. Organització i formes de treball en el context professional de càtering.
1.3. Relacions amb altres departaments.
1.4. Característiques formació i funcionament de grups de treball en un càtering.
1.5. Aplicació al càtering de el concepte de treball en equip: l’esperit d’equip i la sinergia.
1.6. Processos de comunicació interpersonal en el càtering: el feed-back i l’escolta efectiva.
1.7. Materials i equips de muntatge de serveis de càtering.
1.8. Maquinària i equips habituals: identificació funcions maneres d’operació i manteniment
senzill.
1.9. Companyies de transport amb servei de càtering més habituals.
1.10. Diagrames de càrrega en contenidors segons tipus de transport.
1.11. Especificitats en la restauració col·lectiva.
UD2. El Procés d’Aprovisionament per a Serveis de Catering.
2.1. Magatzem economat i celler.
2.2. Desenvolupament del procés d’aprovisionament intern.
2.3. Seguretat dels productes.
UD3. El Procés de Muntatge de Serveis de Catering.
3.1. Fases.
3.2. Tipus de muntatge de serveis de càtering més habituals.
3.3. Elaboracions culinàries habituals en els diferents serveis de càtering.
3.4. El muntatge de productes destinats a la venda a bord en mitjans de transport.

Inscriu-te al curs!