Aspectes legals en entorns digitals

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

-Conèixer l’evolució de la revolució tecnològica. 

-Diferenciar entre adreces web, URL i localització d’IP. 

-Aprofundir en la deep web, el procés multi-stakeholders, el cloud computing i el blockchain

-Conèixer el procés històric de la protecció de dades de caràcter personal. 

-Estudiar la legislació, com a reglament i llei orgànica que regula la protecció de dades de caràcter general. 

-Identificar els nous drets digitals. 

-Conèixer les nocions generals de la societat de la informació. 

-Identificar les obligacions i les responsabilitats dels PSSI. 

-Estudiar la contractació electrònica, publicitat, comunicacions electròniques i màrqueting online.  

-Conèixer les nocions generals sobre la propietat intel·lectual atenent el seu objecte. 

-Estudiar els drets i les facultats que integren la Propietat Intel·lectual. 

-Diferenciar els tipus de llicències comercials i no comercials. 

-Identificar les mesures de protecció de la LPI i les mesures de protecció enfront d’intermediaris. 

-Identificar els requisits de patentabilitat i termini de protecció. 

-Conèixer els principis de prioritat i les novetats que ha introduït la Llei 24/2015 de patents. 

-Diferenciar entre els diferents signes com la denominació social, el número del domini i signes. 

-Conèixer els continguts de llibertat d’expressió i informació en internet. 

-Estudiar els drets a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge. 

-Diferenciar els conflictes entre els drets fonamentals.

 

CONTINGUTS:

UD1.Fonaments tecnològics dels negocis digitals

1.1. La revolució tecnològica

1.2. El concepte d’Internet

1.3. El protocol TCP/IP

1.4. Adreça web, URL i localització d’IP

1.5. L’arquitectura client servidor i l’arquitectura peer to peer (p2p)

1.6. La deep web

1.7. El procés multi-stakeholders

1.8. La neutralitat de la xarxa

1.9. Internet of Things i Big data

1.10. El Cloud Computing

1.11. La Intel·ligència Artificial (IA)

1.12. Blockchain

UD2.Protecció de dades de caràcter personal

2.1. Procés històric de la protecció de dades de caràcter personal

2.2. El Reglament europeu de Protecció de dades i la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels Drets digitals

2.2.1. Àmbit d’aplicació

2.2.2. Principis del tractament

2.2.3. Bases legals del tractament de protecció de dades

2.2.4. Interès legítim

2.2.5. Regulació del consentiment.

2.2.5.1. Elements del consentiment analitzats por el GT ART29.

2.2.5.2. Excepcions a recaptar el consentiment

2.2.6. Drets de l’interessat

2.2.7. Obligacions i responsabilitats

2.2.8. Transferències internacionals de dades

2.2.9. Responsabilitats i sancions

2.3. Els nous drets digitals

2.3.1. Drets relatius a l’accés i ús d’Internet

2.3.2. Drets dels menors d’edat

2.3.3. Ampliació dels drets de l’afectat

2.3.4. Drets digitals laborals.

UD3.Societat de la informació i comerç electrònic

3.1. Introducció

3.2. Nocions generals de la societat de la informació

3.2.1. Els serveis de la societat de la informació (SSI) i els prestadors de serveis de la societat de la informació (PSSI).

3.2.2. Els prestadors de serveis de societat de la informació

3.3. Obligacions dels PSSI

3.4. La responsabilitat dels PSSI

3.5. La contractació electrònica.

3.5.1. Informació prèvia en la contractació electrònica

3.5.2. La perfecció del contracte electrònic

3.5.3. La fase posterior a la contractació

3.6. Publicitat, comunicacions electròniques i màrqueting online

UD4.Propietat Intel·lectual

4.1. Nocions generals i aproximació a la Propietat Intel·lectual

4.2. L’objecte: l’obra

4.3. Tipus d’obra

4.4. La manera d’adquisició de la propietat intel·lectual: la creació

4.5. Els subjectes i la titularitat dels drets.

4.5.1. L’autor com a titular originari.

4.5.2. Els drets connexos o afins als de l’autor.

4.5.3. Altres autors

4.6. Drets i facultats que integren la Propietat Intel·lectual.

4.6.1. Facultats concretes del dret d’explotació.

4.6.2. Contingut del dret moral.

4.6.3. Límits.

4.6.4. Drets dels autors.

4.6.5. Drets d’artistes, intèrprets i executants.

4.6.6. Drets de productors.

4.7. Obres especials

4.8. Transmissibilitat de drets i contractació

4.9. Tipus de llicències comercials i no comercials

4.10. Mesures de protecció de la LPI i mesures de protecció enfront d’intermediaris

4.11. Enllaços i drets de Propietat Intel·lectual

4.12. La Directiva de drets d’autor i drets afins en el mercat únic digital

UD5.Propietat Industrial

5.1. Propietat Industrial: nocions generals

5.2. Requisits de patentabilitat i termini de protecció

5.3. El principi de prioritat i les novetats que va introduir la Llei 24/2015 de Patents

5.4. El modelo d’utilitat

5.5. El disseny industrial i els seus requisits de registrabilitat

5.6. Els signes distintius: signes, denominació social i número de domini

5.6.1. Els signes distintius

UD6.Llibertat d’expressió i informació en Internet i límits

6.1. La llibertat d’expressió i informació

6.2. Els drets a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge

6.3. Conflictes entre drets fonamental

Inscriu-te al curs!