Assessorament de productes i serveis d'assegurances i reassegurances

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

Un cop finalitzat el Mòdul l’alumne serà capaç d’assessorar i assistir tècnicament els
clients en la contractació d’assegurances i reassegurances.
En concret l’alumne serà capaç de:
– Diferenciar els diferents tipus de contractes d’assegurances i reassegurances identificant els elements que intervenen en els mateixos.
– Analitzar les necessitats del client d’assegurances i reassegurances en funció de les variables implicades.
– Aplicar les tècniques i procediments d’assessorament directe telemàtic i telefònic
en situacions d’atenció i fidelització  de clients d’assegurances i reassegurances.
– Analitzar els avantatges fiscals de cada un dels productes d’assegurança aplicant la
legislació vigent en relació a assegurances i reassegurances i les característiques específiques del client tipus.
– Realitzar els càlculs financers necessaris per a l’assessorament sobre les diferents
assegurances personals materials i patrimonials oferts. Interpretar propostes de
assegurances i reassegurances dels diferents contractes a terme els procediments
bàsics.
– Aplicar tècniques d’identificació i gerència de riscos per valorar aquells que no
puguin ser coberts amb pòlisses tipus i adequar la proposta d’assegurança.

CONTINGUTS:

UD1. El contracte d’assegurança.
UD2. Distribució de riscos.
UD3. Ús plans i fons de pensions.
UD4. Procediments bàsics d’interpretació de propostes d’assegurança i reassegurança de diferents
contractes.
UD5. Els riscos d’assegurances.
UD6. Procediments de càlcul financer aplicable a assegurances i fiscalitat en les assegurances privades.
UD7. Identificació i gerència de el risc. Pòlisses tipus o assegurança a mida.
UD8. Normativa legal de prevenció dels riscos laborals.

Inscriu-te al curs!