Avaluació del procés d'ensenyament-aprenentatge en formació professional per a l'ocupació

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

Un cop finalitzat el Mòdul l’alumne serà capaç d’avaluar el procés d’ensenyament aprenentatge en les accions formatives per a l’ocupació. 

En concret l’alumne serà capaç de:
– Avaluar el procés d’ensenyament-aprenentatge en les accions formatives per a l’ocupació.
– Analitzar els principis fonamentals de l’avaluació així com les formes que pot adoptar en funció de la seva finalitat mitjans col·lectiu, etc.
– Elaborar proves d’avaluació teòrica proporcionant orientacions per a la seva utilització en una acció formativa.
– Elaborar proves pràctiques per a ambdues modalitats d’impartició acompanyades de orientacions que facilitin la seva utilització en una acció formativa.
– Analitzar la informació obtinguda durant tot el procés formatiu per modificar aquells aspectes que millorin la qualitat de l’acció formativa.
– Efectuar l’avaluació de les tasques i activitats presentades pels alumnes en la modalitat de formació en línia.

CONTINGUTS:

U1. Avaluació en formació per a l’ocupació aplicada a les diferents modalitats d’impartició.
1.1. L’avaluació de l’aprenentatge.
1.2. L’avaluació per competències.
U2. Elaboració de proves per a l’avaluació de continguts teòrics.
2.1. Avaluació d’aprenentatges simples: prova objectiva.
2.2. Avaluació d’aprenentatges complexos: exercici interpretatiu proves d’assaig i proves orals entre d’altres.
U3. Disseny i elaboració de proves d’avaluació de pràctiques adaptades a la modalitat d’impartició.
3.1. Criteris per a l’elaboració de pràctiques presencials i en línia.
3.2. Criteris per a la correcció.
3.3. Instruccions per a l’aplicació de les proves: alumnat i docents.
U4. Avaluació i seguiment del procés formatiu d’acord amb la formació presencial i en línia.
4.1. Establiment de criteris i indicadors d’avaluació.
4.2. Aplicació de tècniques qualitatives i quantitatives de recollida d’informació.
4.3. Normes d’elaboració i utilització.
4.4. Informes de seguiment i avaluació de les accions formatives.
4.5. Pla de seguiment.

Inscriu-te al curs!