Contractació de personal

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

-Adquirir els coneixements necessaris sobre els principals conceptes de la contractació laboral. 

-Conèixer els conceptes de contracte de treball i les parts contractants i les principals diferències entre les diferents modalitats contractuals.

 

CONTINGUTS:

UD1. El Contracte de Treball. Les parts contractants i la seva Relació Laboral.

1.1. El contracte de treball: Definició Legal.

1.2. Característiques del Contracte de Treball.

1.3. Formes del Contracte de Treball.

1.4. Nul·litat o validesa del Contracte.

1.5. Període de prova.

1.6. La figura del treballador concepte.

1.7. La capacitat per a treballar.

1.8. La capacitat per a contractar.

1.9. La figura de l’empresari.

UD2. Modalitats de contractació laboral I: el Contracte Indefinit.

2.1. Concepte.

2.2. Formalització del contracte.

2.3. Forma escrita.

2.4. Comunicació al servei públic d’ocupació.

2.5. Obligacions d’informar al treballador.

2.6. Obligacions d’informar als representants dels treballadors.

2.7. Contractes acollits al programa de foment de l’ocupació.

UD3. Modalitats de contractació laboral II: el Contracte Temporal.

3.1. Introducció.

3.2. Contracte per obra i servei determinat.

3.3. Contractes eventuals per circumstàncies de la producció.

3.4. Contracte d’interinitat.

3.5. Substitució de treballadors jubilats anticipadament.

3.6. Contracte de persones amb discapacitat.

3.7. Contractes temporals per a treballadors desocupats.

UD4. Modalitats de contractació laboral III: els contractes formatius.

4.1. Definició.

4.2. El contracte per a la formació.

4.3. Els contractes de formació amb treballadors amb discapacitat i altres col·lectius.

4.4. El contracte de treball en pràctiques.

UD5. Modalitats de contractació laboral IV: temps parcial, fixos discontinus i de relleu.

5.1. Contracte a temps parcial.

5.2. Contractes a temps indefinit de Fixos-Discontinus.

5.3. El contracte de relleu.

5.4. Contracte de Jubilació Parcial.

UD6. Modalitats de contractació laboral V. Altres tipus.

6.1. El contracte de treball a domicili.

6.2. Contracte en grup, Auxili Associat i Comú.

6.3. Contractes especials.

Inscriu-te al curs!