La contractació i l'extinció del contracte

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

Adquirir els coneixements necessaris sobre els principals conceptes de la contractació laboral. Conèixer els conceptes de contracte de treball i parts contractants. Conèixer les diferents modalitats contractuals i els motius per els quals es pot extingir la relació laboral.

 

CONTINGUTS:

UD1. Introducció.

1.1. Conceptes bàsics del dret laboral i les seves fonts.

1.2. La figura del treballador: concepte.

1.3. La figura de l’empresari.

1.4. Modalitats de contractació i incentius a la Cotització.

UD2. La contractació laboral de Treballadors Estrangers.

2.1. Treballadors extracomunitaris.

2.2. Treballadors comunitaris.

UD3. La contractació a través d’empreses de Treball Temporal.

3.1. Normativa aplicable.

3.2. Les empreses de Treball Temporal.

UD4. L’extinció del contracte I.

4.1. Introducció.

4.2. Mutu acord entre les parts.

4.3. Les causes consignades en el contracte.

4.4. La resolució unilateral per modificació substancial de les condicions de Treball.

4.5. L’extinció del contracte per voluntat del Treballador.

4.6. L’extinció del contracte per voluntat de l’Empresari.

UD5. L’extinció del contracte II.

5.1. Els acomiadaments col·lectius per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció.

5.2. Els acomiadaments per força major.

5.3. L’extinció del contracte per causes que afecten la persona del treballador.

5.4. L’extinció del contracte per causes que afecten la persona de l’empresari.

Inscriu-te al curs!