Control de l'activitat econòmica de bar i cafeteria

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

– Analitzar el sector de la restauració i en particular l’activitat de bar-cafeteria
considerant les relacions d’aquests establiments amb altres empreses.
– Realitzar projectes de viabilitat senzills d’un petit bar-cafeteria utilitzant els
canals d’informació existents per a la constitució i posada en marxa de petites
empreses.
– Analitzar sistemes d’aprovisionament d’aliments i begudes i executar les
operacions inherents d’acord amb els sistemes seleccionats.
– Estimar possibles preus de les ofertes gastronòmiques i de begudes pròpies de bar cafeteria calculant els costos de matèries primeres i altres gèneres.
– Desenvolupar els sistemes i processos de gestió i control necessaris per a l’exercici de l’activitat de bar-cafeteria.

CONTINGUTS:

UD1. El Bar-Cafeteria: Establiment Negoci i Empresa.
1.1. El bar-cafeteria com a establiment: tipus d’establiments.
1.2. Pla de màrqueting de bar-cafeteria. Anàlisi de mercat.
UD2. Viabilitat Econòmica i Financera del Bar-Cafeteria.
2.1. Tràmits i documentació relativa a la constitució i posada en marxa.
2.2. Organigrama de bar-cafeteria. Selecció de personal. Perfils professionals.
2.3. Empresa empresari i establiment mercantil.
2.4. Tipus jurídic d’empresari: individual i social
2.5. Distinció entre empresa empresari i establiment mercantil.
2.6. L’empresari individual i l’empresari social.
2.7. Professionals i organismes estatals autonòmics i locals que assessoren en matèria de processos
i procediments econòmic-administratius relatius a l’inici i desenvolupament de l’activitat
empresarial.
2.8. Valoració de la importància que té la creació i bon funcionament de petites empreses
per al desenvolupament de l’economia nacional i per a la integració sociolaboral.
UD3. Aprovisionament i Control de Consums i Costos de l’Activitat de Bar-Cafeteria.
3.1. Gestió de l’aprovisionament al bar-cafeteria: càlcul de necessitats d’aprovisionament
d’aliments begudes i altres gèneres per al bar-cafeteria.
3.2. El cicle de compra. L’inventari permanent i la seva valoració: mètodes de valoració de
existències. Negociació amb proveïdors.
3.3. Recepció i emmagatzematge de gèneres: inspecció control distribució i emmagatzematge de
matèries primeres.
3.4. Gestió i control d’inventaris. Registres documentals. Fitxes tècniques.
UD4. Control de Consums i Costos de el Servei de Bar-Cafeteria.
4.1. Control de consums i costos: definició i classes de costos. Càlcul de el cost de matèries primeres
i registre documental. Control de consums.
4.2. Control per copeo. Escandalls.
4.3. Aplicació de mètodes. Components de preu. Mètodes de fixació de preus.
UD5. El Control general de l’Activitat de Bar-Cafeteria.
5.1. Comparació i aplicació de sistemes i processos de control de la producció i el servei en el bar-cafeteria.
5.2. Anàlisi senzill de la situació econòmicofinancera de bar-cafeteria.
5.3. Diari de producció i tancament de caixa.
5.4. Aplicació de mètodes senzills per auditar els processos de facturació cobrament tancament diari de la
producció i liquidació de caixa al bar-cafeteria.
5.5. Comparació i aplicació de sistemes d’organització de la informació.
5.6. Normalització i formalització de documentació que es genera en l’activitat.
UD6. Gestió i Control Comercial Informàtic i de Qualitat en Restauració

6.1. Gestió comercial: la
estratègia de preus.
6.2. Les vendes. Posicionament de bar-cafeteria.
6.3. Accions de promoció i publicitat en bars-cafeteries.
6.4. Gestió i control de qualitat: característiques peculiars.
6.5. Concepte de qualitat per part de client.
6.6. Programes procediments i instruments específics.
6.7. Tècniques d’autocontrol.

Inscriu-te al curs!