Definició i manipulació de dades

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

Formular consultes de manipulació i definició de dades, a partir de el disseny de la BBDD i dels requisits d’usuari.

CONTINGUTS:

UD1. Llenguatges relacionals.
1.1. Tipus de llenguatges relacionals.
1.2. Operacions en el model relacional.
1.3. Càlcul relacional.
1.4. Llenguatges comercials: SQL (Structured Query Language), QBE (Query By Example).
UD2. El llenguatge de manipulació de la base de dades.
2.1. El llenguatge de definició de dades (DDL).
2.2. El llenguatge de manipulació de dades (DML).
2.3. Clàusules de l’llenguatge per a l’agrupació i ordenació de les consultes.
2.4. Capacitats aritmètiques, lògiques i de comparació de el llenguatge.
2.5. Funcions agregades de l’llenguatge.
2.6. Tractament de valors nuls
.2.7. Construcció de consultes niades.
2.8. Unió, intersecció i diferència de consultes.
2.9. Consultes de taules creuades.
2.10. Altres clàusules de l’llenguatge.
2.11. Extensions de el llenguatge.
2.12. El llenguatge de control de dades (DCL).
2.13. Processament i optimització de consultes.

Inscriu-te al curs!