Desenvolupament de component programari en sistemes ERP-CRM

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

Identificar les tècniques de programació i confeccionar components programari per modificar o afegir funcionalitats a sistema ERP-CRM mitjançant eines i llenguatges de programació proporcionats per aquests sistemes, seguint les especificacions de disseny.

CONTINGUTS:

UD1. Tècniques i estàndards per al desenvolupament de components.
1.1. Especificacions funcionals per al desenvolupament de components.
1.2. Tècniques d’optimització de consultes i accés a grans volums d’informació.
UD2. El llenguatge proporcionat pels sistemes ERP-CRM.
2.1. Característiques i sintaxi del llenguatge.
2.2. Declaració de dades. Estructures de programació.
UD3. Definició dels llenguatges de programació.
3.1. Sentències del llenguatge.
3.2. Entorns de desenvolupament i eines de desenvolupament en sistemes ERP i CRM.
UD4. Definició de la base de dades.
4.1. Definició de la base de dades i estructura de taules d’un sistema ERP.
UD5. Anàlisi funcional.
5.1. Divisió de les activitats de l’ERP en mòdul.
5.2. Traçabilitat entre els mòduls.
UD6. Programació en sistemes ERP i CRM.
6.1. Generació de programes d’extracció de dades entre sistemes (batch inputs).
6.2. Extraccions d’informacions contingudes en sistemes ERP-CRM, processament de dades.
UD7. Biblioteca de funcions bàsiques.
7.1. Definició de funcions.
7.2. Definició de llibreries de funcions (API).
UD8. Documentació.
8.1. Documentació de l’anàlisi funcional.
8.2. Documentació de les llibreries i funcions.
UD9. Proves i Depuració d’un programa.
9.1. Validació de programes.
9.2. Maneig d’errors.

Inscriu-te al curs!