Desenvolupament de el projecte de la xarxa telemàtica

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

– Analitzar les característiques i requisits d’un projecte de xarxa telemàtica a partir de les
necessitats de client.
– Seleccionar un determinat equip d’interconnexió per a una infraestructura de xarxa.
– Dissenyar la topologia de xarxa, incloent els mitjans de transmissió i els equips de
comunicacions més adequats a les especificacions rebudes.

CONTINGUTS:

UD1. Xarxes de Comunicacions.
1.1. Classificació de xarxes.
1.2. Xarxes de commutació.
1.3. Xarxes de Difusió.
UD2. Xarxes d’àrea local (LAN).
2.1. Definició i característiques d’una xarxa d’àrea local.
2.2. Topologies.
2.3. Arquitectura de protocols LAN.
2.4. Normes IEEE 802 per a LAN.
2.5. Xarxes d’àrea local en estrella. Hubs commutats.
2.6. Interconnexió LAN-LAN.
2.7. Interconnexió LAN-WAN.
2.8. Qüestions de disseny.
UD3. Sistemes de cablejat estructurat.
3.1. Generalitats.
3.2. Descripció d’un sistema de cablejat estructurat.
3.3. Categories i classes.
3.4. Recomanacions generals sobre els subsistemes.
UD4. El Projecte Telemàtic.
4.1. Definició i objectius.
4.2. Estructura general d’un Projecte Telemàtic.
4.3. Tècniques d’entrevista i de recollida d’informació.
4.4. L’Estudi de viabilitat tecnicoeconòmica.
4.5. L’informe de diagnòstic. Fases.
UD5. Eines programari.
5.1. Eines per a la simulació de xarxes.
5.2. Eines de planificació de projectes.

Inscriu-te al curs!