Desenvolupament de programes a l'entorn de la base de dades

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

Formular consultes utilitzant el llenguatge de programació de la base de dades, a partir del disseny de la base de dades i dels requisits d’usuari.

CONTINGUTS:

UD1. Llenguatges de programació de bases de dades.
1.1. Entorns de desenvolupament.
1.2. Què és un entorn de desenvolupament.
1.3. Components.
1.4. Llenguatges que suporten.
1.5. Entorns de desenvolupament en l’entorn de la Base de Dades.
1.6. La sintaxi del llenguatge de programació.
1.7. Variables.
1.8. Tipus de dades.
1.9. Estructures de control.
1.10. Llibreries de funcions.
1.11. Programació de mòduls de manipulació de la base de dades: paquets, procediments i funcions.
1.12. Eines de depuració i Control de Codi.
1.13. Eines gràfiques de desenvolupament integrades en la base de dades.
1.14. Creació de formularis.
1.15. Creació d’informes.
1.16. Tècniques per al control de l’execució de transaccions.
1.17. Optimització de consultes.

Inscriu-te al curs!