Direcció de l'activitat empresarial de petits negocis o microempreses

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

Un cop finalitzat el Mòdul l’alumne serà capaç de dirigir i controlar l’activitat empresarial
diària i els recursos de petits negocis o microempreses.
En concret l’alumne serà capaç de:
– Aplicar tècniques d’organització i control de l’activitat diària d’un petit
negoci o microempresa programant accions i assignant recursos en funció
de la naturalesa del negoci: producció o prestació de serveis.
– Determinar els instruments i estratègies més comuns en l’organització i
gestió laboral en petits negocis o microempreses.
– Definir polítiques i procediments de gestió de persones en petits negocis
o microempreses a partir de l’anàlisi de l’efectivitat de les variables i
estratègies de motivació comunicació treball en equip relacions
interpersonals i obtenció de resultats.
– Determinar les diferents formes d’adquisició i manteniment d’actius fixos
-inmovilizados- en les activitats més habituals de petits negocis o
microempreses.
– Aplicar procediments d’aprovisionament d’existències -matèries primeres i
altres materials auxiliars- identificant tècniques de negociació selecció i
avaluació de proveïdors / creditors.
– Analitzar estratègies d’emmagatzematge habituals en petits negocis tipus
distingint les variables a tenir en compte i aplicant les tècniques que
assegurin el desenvolupament òptim de l’activitat comercial.
– Analitzar els processos en la gestió de la qualitat i mediambiental en les diferents
àrees de petits negocis o microempreses aplicant el model més adequat
en funció de les característiques de diferents entitats i de conformitat amb la
normativa vigent.

CONTINGUTS:

U1. Organització i control de l’activitat en petits negocis o microempreses.
U2. Reclutament selecció i contractació de personal en petits negocis o microempreses.
U3. Gestió de recursos humans en petits negocis o microempreses.
U4. Adquisició i manteniment d’actius fixos de petits negocis o microempreses.
U5. Aprovisionament d’existències i avaluació de proveïdors en petits negocis o
microempreses.
U6. Gestió i control de magatzem en petits negocis o microempreses.
U7. Gestió de la qualitat i respecte de l’entorn en petits negocis o microempreses.

Inscriu-te al curs!