Elements amovibles i fixos no estructurals

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

– Analitzar la composició de la carrosseria determinat la funció dels elements amovibles i fixos no estructurals.
– Planificar els processos de manteniment i les tècniques adequades de substitució d’elements amovibles.
– Planificar els processos de manteniment i les tècniques adequades de substitució d’elements fixos no estructurals 

– Idear solucions constructives en transformacions i disseny de petits utillatges.

CONTINGUTS:

U1. Constitució de el vehicle.
1.1. Tipus de carrosseries i les seves característiques.
1.2. Tipus de cabines i xassís.
1.3. Disseny d’una carrosseria autoportant en acer i en alumini.
1.4. Descripció elements amovibles exteriors i interiors.
1.5. Unions desmuntables.
1.6. Tipus de llunes; característiques tècniques i de muntatge.
U2. Elements amovibles exteriors i interiors.
2.1. Especificacions tècniques.
2.2. Processos de desmuntatge i muntatge d’elements.
2.3. Sistemes de tancament; funcionament avaries i manipulació.
2.4. Sistemes d’elevació; funcionament avaries i manipulació.
2.5. Processos de substitució de llunes [enganxades calçades i roscades (o similar)].
2.6. Mètodes d’ajust d’elements amovibles.
2.7. Tècniques de reparació de llunes laminades.
U3. Operacions en el desmuntatge / separació i muntatge d’elements fixos no estructurals.
3.1. Equips i estris necessaris per al desmuntatge i la unió d’elements.
3.2. Mètodes i tècniques en els processos de reparació.
3.3. Representació gràfica: croquis acotat i traçat.
3.4. Operacions de desmuntatge / separació mitjançant processos de tall.
3.5. Operacions d’unió: Mètodes de soldadura.
U4. Disseny d’utillatge i mecanitzat bàsic.
4.1. Metrologia; aparells de mesures.
4.2. Necessitats de disseny o modificació de petit utillatge.
4.3. Interpretació de la documentació tècnica sobre l’utillatge.
4.4. Realització de croquis i plantilles.
4.5. Representacions gràfiques: sistema axonomètric i projecció ortogonal.
4.6. Coneixements dels materials a utilitzar valorant les seves propietats i maquinabilitat.
4.7. Procediments de mecanitzat.
4.8. Normes de seguretat en el disseny d’utillatge.

Inscriu-te al curs!