Excel 2007

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

– Conèixer la informació continguda en un full de càlculs de forma aproximada a una
base de dades, així com els diferents formats de fulls de càlculs.
– Utilitzar les funcions més útils d’Excel, efectuant amb elles operacions de recerca
i decisió.
– Realitzar l’intercanvi d’informació emprant suports informàtics de diversa
configuració, que agilitzaran el traspàs d’informació.
– Compondre fórmules de qualsevol tipus, sabent utilitzar les característiques més avançades
i noves com taules dinàmiques, diagrames o gràfics dinàmics.
– Crear macros i funcions pròpies, servint-se per a això de VBA.

CONTINGUTS:

U1. Introducció a Microsoft Excel.
U2. Començar el treball amb Excel.
U3. Fórmules i operacions bàsiques amb Excel.
U4. Seleccionar i donar format a Fulls de Càlcul.
U5. Configura i imprimir fulls de càlcul.
U6. Rangs en Excel. Operacions amb el porta-retalls.
U7. Operacions de seguretat en Microsoft Excel. Operacions avançades.
U8. Funcions per a treballar amb nombres.
U9. Les Funcions Lògiques.
U10. Funcions sense càlculs i per treballar amb textos.
U11. Els objectes en Excel.
U12. Gràfics en Excel.
U13. Bases de dades en Excel (taules).
U14. Plantilles i macros en Excel.
U15. Formularis i anàlisi de dades en Excel.
U16. Xarxes i Internet amb Excel

Inscriu-te al curs!