Fonaments de màqueting

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

-Conèixer el concepte bàsic de Màrqueting, així com les seves necessitats. 

-Aprendre a gestionar el Màrqueting i el seu entorn. 

-Identificar en què consisteix el Màrqueting Mix. Comprendre al públic com a pilar fonamental del Màrqueting. 

-Establir com es comporta el consumidor. 

-Identificar com es divideix el mercat. 

-Conèixer el producte com a element del Màrqueting Mix. 

-Identificar les diferents estratègies per al desenvolupament de productes. 

-Reconèixer les estratègies de fixació de preus i el posicionament del producte. 

-Identificar els diferents tipus de distribució. 

-Analitzar els mètodes de vendes més utilitzats. 

-Conèixer la diferència entre Màrqueting directe i Màrqueting digital. 

-Aprendre com conèixer el públic al qual dirigir-se. 

-Identificar les promocions de vendes i les seves característiques. 

-Saber com funcionen les relaciones públiques de les empreses. 

CONTINGUTS:

UD1.Conceptes bàsics del màrqueting

1.1. Introducció

1.2. Màrqueting i necessitats

1.3.  Fonaments de la gestió orientada al mercat 

1.3.1. Finalitat de l’estratègia comercial

1.4. Tipus de gestió de màrqueting

1.5. L’entorn de màrqueting 

1.5.1. El macroentorno 

1.5.2. El microentorno

1.6. El Màrqueting Mix

1.7. El màrqueting i el mercat 

1.7.1. Característiques del mercat

1.7.2. Canvis del mercat

1.8. El client com a eix del màrqueting 

1.8.1. Màrqueting relacional 

1.8.2. Gestió de clients 

1.8.3. Client i lleialtat 

1.8.4. Fidelització del client

1.9. Gestió de la informació de màrqueting 

1.9.1. Desenvolupament de la informació de màrqueting 

1.9.2. La recerca comercial

UD2.El consumidor i la segmentació de mercats

2.1. El comportament del consumidor

2.1.1. El consumidor i les seves necessitats

2.1.2. El procés de decisió de compra

2.2. Segmentant el mercat

2.2.1. Què és la segmentació?

2.2.2. Criteris de segmentació de mercats

2.2.3. Tipus de segmentació

UD3.Productes, serveis i estratègies de fixació de preus

3.1. El producte com a element del màrqueting-mix

3.1.1. Gamma i línia i “mix” de productes

3.1.2. Màrqueting de serveis

3.2. Estratègies de desenvolupament de productes

3.2.1. Creació de productes

3.2.2. Modificació de productes

3.2.3. Cicle de vida del producte

3.2.4. Moda i obsolescència dels productes

3.3. Preu i fixació de preus.

3.3.1. Factors per a fixar els preus.

3.3.2. Estratègies de preus

3.4. Posicionament de producte

UD4.Els canals de màrqueting i la cadena de distribució

4.1. Introducció

4.2. Comportament i disseny del canal de distribució 

4.2.1. Organització de la distribució

4.3. Tipus de canals de distribució

 4.4. Majoristes i detallistes 

4.4.1. Els majoristes

 4.4.1. Els detallistes

 4.5. Mètodes de venta en la distribució comercial 

4.5.1. Venta personal 

4.5.2. Venta a distància

4.6. Venta personal, màrqueting directe i màrqueting digital

4.6.1. Funcions de la força de vendes

4.6.2. El procés de venta personal

4.6.3. Màrqueting directe

4.6.4. Màrqueting digital

UD5.Estratègia de comunicació integrada, publicitat, promoció i RRPP

5.1. Introducció

5.2. Desenvolupament de la comunicació eficaç

5.2.1. El missatge

5.2.2. El públic objectiu

5.2.3. El Canal de comunicació

5.3. Publicitat

5.3.1. L’estratègia publicitària

5.3.2 Mitjans tradicionals

 5.3.3. Mitjans below the line

5.3.4. Pressupost i control

5.4. Promoció de vendes

5.4.1. Objectius de la promoció de vendes

5.4.2. Eines de la promoció de vendes

5.4.3. Planificació

5.5. Relaciones Públiques

5.5.1. Funció de les RRPP

5.5.2. Eines de les RRPP

Inscriu-te al curs!