Formador i orientació laboral

DURADA: 150h

OBJECTIUS:

Reciclar al docent a través de l’actualització i la innovació per a la millora de la qualitat de la formació, partint de les noves exigències de qualificació dels formadores professionals online. Instruir als alumnes en la utilització efectiva de les eines tecnològiques amb fins educacionals. 

-Una vegada finalitzat el Mòdul, l’alumne serà capaç de facilitar informació i orientació laboral i promoure la qualitat de la formació professional per a l’ocupació. 

-Concretament l’alumne serà capaç de: Orientar en la identificació de la realitat laboral de l’alumnat per a ajudar-lo en la presa de decisions davant el seu procés d’inserció i/o promoció professional. 

-Fomentar procediments i estratègies de cerca i actualització de la informació de l’entorn professional i productiu. 

-Aplicar estratègies i eines de cerca d’ocupació. 

-Analitzar mecanismes que garanteixin la qualitat de les acciones formatives. 

-Dissenyar procediments i estratègies d’innovació i actualització professional.

 

CONTINGUTS:

UD1. Eines al servei de la formació 3.0.

1.1. Entorns col·laboratius síncrons.

1.2. Entorns col·laboratius asíncrons.

1.3. Continguts oberts.

1.4. Entorn virtual d’Aprenentatge.

1.5. Social learning.

1.6. m-learning.

1.7. Tendència Moocs.

1.8. Wikis.

1.9. Blocosfera.

1.10. Podcast.

1.11. Realitat augmentada.

1.12. Seguiment de l’alumne.

UD2. El formador 3.0.

2.1. Funciones i competències del formador 3.0.

2.2. Habilitats de comunicació. El formador com a dinamitzador.

2.3. Adequació de mitjans didàctics i recursos tècnics a l’objectiu d’aprenentatge.

2.4. Com manejar un grup d’alumnat (online i offline).

2.5. Com atendre eficaçment els diferents perfils d’alumnes.

UD3. La comunicació en el context educatiu virtual.

3.1. Com eliminar les freqüents barreres comunicatives entre alumne i formador i aconseguir una bona comunicació.

3.2. Tècniques i eines comunicatives a l’entorn virtual.

3.3. Pautes per al bon comunicador 3.0.

3.4. L’atenció de l’alumne descontent.

3.5. Fidelització d’alumnes.

3.6. Com oferir una atenció personal excel·lent als alumnes.

UD4. Disseny d’un Programa Formatiu Online.

4.1. Necessitats de formació.

4.2. Formulació d’objectius.

4.3. Programació.

4.4. Determinació de continguts.

4.5. Elecció dels mitjans didàctics.

4.6. Altres aspectes a incloure en la programació.

UD5. Avaluació de la formació 3.0.

5.1. Finalitat de l’avaluació.

5.2. Característiques de l’avaluació.

5.3. Tipus d’avaluació.

5.4. Què s’ha d’avaluar?

5.5. Recollida d’informació.

UD6. Activitat Pràctica Final.

6.1. Elaborar una programació didàctica.

6.2. Dissenyar la planificació per a un curs específic professional en la seva àrea.

UD7. Anàlisi del perfil professional.

7.1. El perfil professional.

7.2. El context sociolaboral.

7.3. Itineraris formatius i professionals.

UD8. La informació professional. Estratègies i eines per a la cerca d’ocupació.

8.1. Canals d’informació del mercat laboral: INE, observatoris d’ocupació, portals d’ocupació, entre altres.

8.2. Agents vinculats amb l’orientació formativa i laboral i intermediadores laborals: SEPE, serveis autonòmics d’ocupació, tutors d’ocupació OPEAs, gabinets d’orientació, ETTs, empreses de selecció, consulting assessories i agències de desenvolupament entre altres.

8.3. Elaboració d’una guia de recursos per a l’ocupació i la formació.

8.4. Tècniques de cerca d’ocupació.

8.5. Canals d’accés a la informació.

8.6. Processos de selecció.

UD9. Qualitat de les accions formatives. Innovació i actualització docent.

9.1. Processos i mecanismes d’avaluació de la qualitat formativa.

9.2. Realització de propostes dels docents per a la millora de l’acció formativa.

9.3. Centres de Referència Nacional.

9.4. Perfeccionament i actualització tècnic- pedagògic dels formadors: Plans de Perfeccionament Tècnic.

9.5. Centres Integrats  de Formació Professional.

9.6. Programes europeus i iniciatives comunitàries.

Inscriu-te al curs!