Francès A1

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

Comprendre el sentit general, els punts principals i la informació de textos orals, bé
estructurats, transmesos de viva veu o per mitjans tècnics (telèfon, televisió, megafonia,
etc.), articulats a una velocitat normal, en un registre formal o neutre i sempre que les
condicions acústiques siguin bones i el missatge no estigui distorsionat. Aquests textos versaran de temes habituals, preferentment en els àmbits personal o públic.
Produir textos orals, principalment en comunicació cara a cara, però també per telèfon
o altres mitjans tècnics, en un registre neutre.
Comunicar-se de forma comprensible, encara que resulten evidents l’accent estranger, les pauses i els titubejos i sigui necessària la repetició, la paràfrasi i la cooperació dels
interlocutors per mantenir la comunicació.
Comprendre el sentit, les parts i informació de textos amb un registre formal o neutre i
vocabulari en la seva major part freqüent.
Escriure textos en un registre neutre o formal, utilitzant adequadament els recursos de
cohesió i les convencions ortogràfiques i de puntuació essencials. Aquests textos es referiran
principalment a l’àmbit personal i públic.

CONTINGUTS:

UD1. On commence à parler français. Vam començar a parlar en francès.
UD2. Parlons français. Présentons-nous. Parlem francès. Ens presentem.
UD3. Les nationalités.on es présente. On es salue. Ens saludem entre les diferents nacionalitats.
UD4. C’est quand?. Aprenem a situar-nos en el temps.
UD5. La classe. Sa description. Ses Meubles. La nostra classe i la seva descripció.
UD6. Au bureau. Au travail. A l’oficina, a la feina.
UD7. La maison. La famille. Les nombres. La casa, la família, els números.
UD8. Li lieu de travail. El lloc de treball.
UD9. Nous avons uneix família. On s’habille comment ?. Tenim una família, com ens vestim ?.
UD10. On es décrit. Ens descrivim.
UD11. Quel temps fait-il. La météo. Quin temps fa.
UD12. Les activités quotidiennes. Les activitats quotidianes.
UD13. Nous Allons faire des courses. Anem de compres.
UD14. Ens actions au passé. Els nostres fets en el passat.
UD15. Faire li bilan. Fem balanç.

Inscriu-te al curs!