Francès A2

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

Comprendre el sentit general, els punts principals i la informació de textos orals, bé estructurats, transmesos de viva veu o per mitjans tècnics (telèfon, televisió, megafonia,
etc.), articulats a una velocitat normal, en un registre formal o neutre i sempre que les
condicions acústiques siguin bones i el missatge no estigui distorsionats. Aquests textos versaran de temes habituals, preferentment en els àmbits personal o públic.
Produir textos orals, principalment en comunicació cara a cara, però també per telèfon o altres mitjans tècnics, en un registre neutre. Comunicar-se de forma comprensible, encara que resultin evidents l’accent estranger, les pauses i els titubejos i sigui necessària la repetició, la paràfrasi i la cooperació dels interlocutors per mantenir la comunicació.
Comprendre el sentit, les parts i informació de textos amb un registre formal o neutre i vocabulari en la seva major part freqüent.
Escriure textos en un registre neutre o formal, utilitzant adequadament els recursos de cohesió i les convencions ortogràfiques i de puntuació essencials. Aquests textos es referiran principalment a l’àmbit personal i públic.

CONTINGUTS:

UD1. De retour des vacances. Ce que nous avons fait avec qui, et où / De tornada de vacances. El que vam fer, amb qui i on.
UD2. On convidi la família. On Aportant des photos. On compari / Convidem a la família. Portem fotos.
Comparem.
UD3. On convidi els amis. On indiqui li chemin. On donne són opinió / Convidem als amics.
Indiquem el camí. Donem una opinió.
UD4. Li travail. On en parle. Avec qui. Comment / El treball. Parlem d’això. Amb qui. Com.
UD5. Les activités de tous les jours. On en parle. Avec qui, et quoi / Activitats diàries. parlem de
elles. Amb qui i de què.
UD6. On connait els Magasins. Avec qui et comment / A les botigues. Amb qui i com.
UD7. On va faire els courses / Anem de compres.
UD8. On fait quoi à la maison / Què fem a casa.
UD9. On visita la ville. On fait els Magasins. Avec qui, et pour quoi / Vam visitar la ciutat. anem de botigues. Amb qui i per què.
UD10. On cherche 1 logement. Que fait-on? Où vas-tu? Comment i-vas-tu? / Busquem un habitatge. Què fem? On vas? Com vas ?.
UD11. La santé / On va chez li médecin / on prend rendez-vous / On parle au médecin / On va chez li
pharmacien / La salut / A la consulta / Demanem cita / Parlem amb el metge / Anem a la farmàcia.
UD12. On veut sorti / On utilise quoi / Volem sortir / Què fem servir.
UD13. On veut acheter uneix voiture / On va chez li concessionnaire / On Achete ou pas? / On va à la banque / Volem comprar un cotxe / Anem a el concessionari / ¿Vam comprar o no? / Anem al banc.
UD14. SOIGNONS notre environnement / On va Recycler / Qu’est-ce-qu’on recycle / Quand, comment et pourquoi / Cuidem el nostre entorn / Anem a reciclar / Què reciclem / Quan, com i perquè.
UD15. On fait le bilan / Fem balanç.

Inscriu-te al curs!