Anàlisi i gestió comptable de les operacions economicofinanceres

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

-Interpretar des del punt de vista comptable la informació representada en els documents-justificants de les operacions economicofinanceres que afecten el patrimoni empresarial. 

-Interpretar correctament el mètode comptable de partida doble, els seus instruments i les
seves fases. 

-Elaborar la informació relativa al sistema de comptes d’una entitat financera tipus, aplicant adequadament la metodologia comptable i els principis i normes del Nou Pla General Comptable. 

-Obtenir els resultats adequats de l’operativa bancària en la gestió comptable a través de la correcta utilització de les aplicacions informàtiques de banca.

CONTINGUTS:

UD1. Metodologia i interpretació comptable.

1.1. La comptabilitat.

1.2. Teoria del patrimoni.

1.3. Teoria dels comptes.

1.4. Anàlisi de l’estructura de l’empresa.

1.5. Anàlisi de la gestió de l’empresa.

1.6. El cicle comptable.

1.7. Anàlisi i emplenament de la documentació mercantil i comptable.

1.8. Organització i arxiu dels documents mercantils.

1.9. Legislació mercantil aplicable al tractament de la documentació comptable.

1.10. Normalització comptable.

1.11. El Nou Pla General de Comptabilitat.

UD2. Comptabilització d’operacions bancàries en entitats financeres.

2.1. Balanç d’entitats de crèdit.

2.2. Actiu.

2.3. Passiu.

2.4. Banc d’Espanya i Profund de Garantia de Dipòsits.

2.5. Comptes d’ordre.

2.6. Elaboració del balanç de l’oficina.

2.7. Elaboració del compte de resultats de l’oficina.

UD3. Aplicacions informàtiques de gestió comptable en entitats financeres.

3.1. Aplicacions de gestió comptable.

Inscriu-te al curs!