Gestió comptable

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

– Interpretar correctament des del punt de vista comptable la informació representada
en els documents -Justificants de les operacions econòmic-financeres que afectin
a el patrimoni empresarial.
– Interpretar correctament el mètode comptable de partida doble els seus instruments i els seus
fases.
– Elaborar la informació relativa a un cicle econòmic aplicant adequadament la
metodologia comptable i els principis i normes de el Pla General Comptable.
– Analitzar la informació comptable interpretant correctament la situació econòmica i
financera que transmet.
– Conèixer la necessitat d’observar rigor i precisió en l’acompliment d’un lloc de
treball i valorar la importància de l’empresa en el desenvolupament econòmic i social.

CONTINGUTS:

UD1. La Teoria Comptable.
UD2. El Pla General de Comptabilitat.
UD3. Tractament de les masses patrimonials.
UD4. Comptes Anuals.
UD5. Anàlisi Econòmic i Financer dels Comptes Anuals.

Inscriu-te al curs!