Gestió del projecte de restauració

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

– Desenvolupar projectes de negocis de restauració amb l’objecte d’analitzar el seu grau de
viabilitat.
– Analitzar la funció i el procés de planificació empresarial i definir plans que resultin
adequats per àrees, departaments o establiments de restauració.

CONTINGUTS:

UD1. Estudi de viabilitat del projecte d’obertura del negoci de restauració.
1.1. Anàlisi de l’entorn general.
1.2. Anàlisi interna.
1.3. Composició de l’oferta en restauració.
UD2. Instal·lacions i Equipaments en Restauració.
2.1. Locals i instal·lacions en restauració.
2.2. Equipament.
UD3. Anàlisi econòmicofinancera del projecte d’obertura de negoci de restauració.
3.1. Pla d’inversió.
3.2. Pla de finançament.
3.3. Estimació de despeses.
3.4. Costos interns.
3.5. Costos externs.
3.6. Ràtios bàsiques.
3.7. Memòria projecte.
3.8. Documentació legal.
UD4. Planificació empresarial.
4.1. Elements de el procés de planificació empresarial.
4.2. Pautes de la planificació estratègica en restauració.
4.3. Objectiu empresarial i pla estratègic.

Inscriu-te al curs!