Gestió de serveis en el sistema informàtic

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

Un cop finalitzat el Mòdul l’alumne serà capaç de gestionar serveis en el sistema
informàtic.
En concret l’alumne serà capaç de:
– Analitzar els processos de sistema a fi d’assegurar un rendiment adequat als
paràmetres especificats en el pla d’explotació.
– Aplicar procediments d’administració a dispositius d’emmagatzematge per
oferir a l’usuari un sistema de registre de la informació íntegre segur i disponible.
– Administrar l’accés a el sistema i als recursos per verificar l’ús adequat i segur
dels mateixos.
– Avaluar l’ús i rendiment dels serveis de comunicacions per a mantenir-los
dins dels paràmetres especificats.

CONTINGUTS:

UD1. Gestió de la Seguretat i Normatives.
1.1. Norma ISO 27002 Codi de bones pràctiques per a la gestió de la seguretat de la informació.
1.2. Metodologia ITIL Llibreria d’infraestructures de les tecnologies de la informació.
1.3. Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal.
1.4. Normatives més freqüentment utilitzades per a la gestió de la seguretat física.
UD2. Anàlisi dels Processos dels Sistemes.
2.1. Identificació de processos de negoci suportats per sistemes d’informació.
2.2. Característiques fonamentals dels processos electrònics.
2.3. Determinació dels sistemes d’informació que suporten els processos de negoci i els actius
i serveis utilitzats pels mateixos.
2.4. Anàlisi de les funcionalitats de sistema operatiu per a la monitorització dels processos i
serveis.
2.5. Tècniques utilitzades per a la gestió de l’consum de recursos.
UD3. Demostració de Sistemes d’emmagatzemament.
3.1. Tipus de dispositius d’emmagatzematge més freqüents.
3.2. Característiques dels sistemes d’arxiu disponibles.
3.3. Organització i estructura general d’emmagatzematge.
3.4. Eines de sistema per a gestió de dispositius d’emmagatzematge.
UD4. Utilització de Mètriques i Indicadors de Monitorització de Rendiment de Sistemes.
4.1. Criteris per establir el marc general d’ús de mètriques i indicadors per a la
monitorització dels sistemes d’informació.
4.2. Identificació dels objectes per als quals és necessari obtenir indicadors.
4.3. Aspectes a definir per a la selecció i definició d’indicadors.
4.4. Establiment dels llindars de rendiment dels sistemes d’informació.
4.5. Recollida i anàlisi de les dades aportades pels indicadors.
4.6. Consolidació d’indicadors sota un quadre de comandament de rendiment de sistemes de
informació unificat.
UD5. Confecció de el Procés de Monitorització i Comunicacions.
5.1. Identificació dels dispositius de comunicacions.
5.2. Anàlisi dels protocols i serveis de comunicacions.
5.3. Principals paràmetres de configuració de funcionament dels equips de comunicacions.
5.4. Processos de monitorització i resposta.
5.5. Eines de monitorització d’ús de ports i serveis tipus Sniffer.
5.6. Eines de monitorització d’ús de sistemes i serveis tipus Hobbit Nagios o Cacti.
5.7. Sistemes de gestió d’informació i esdeveniments de seguretat (SIM / SEM).
5.8. Gestió de registres d’elements de xarxa i filtrat (router switches tallafocs IDS / IPS etc.).
UD6. Selecció de el Sistema de Registre d’en Funció dels Requeriments de l’Organització.
6.1. Determinació del nivell de registres necessaris els períodes de retenció i les necessitats d’emmagatzematge.
6.2. Anàlisi dels requeriments legals en referència al registre.
6.3. Selecció de mesures de salvaguarda per cobrir els requeriments de seguretat de sistema de
registres.
6.4. Assignació de responsabilitats per a la gestió de el risc.
6.5. Alternatives d’emmagatzematge per als registres de sistema i les seves característiques de rendiment escalabilitat confidencialitat integritat i disponibilitat.
6.6. Guia per a la selecció de el sistema d’emmagatzematge i custòdia dels registres.
UD7. Administració de l’Control d’Accessos Adequats dels Sistemes d’Informació.
7.1. Anàlisi dels requeriments d’accés dels diferents sistemes d’informació i recursos
compartits.
7.2. Principis comunament acceptats per al control d’accessos i dels diferents tipus d’accés
locals i remots.
7.3. Requeriments legals en referència a el control d’accessos i assignació de privilegis.
7.4. Perfils d’accés en relació amb els rols funcionals de personal de l’organització.
7.5. Eines de directori actiu i servidors LAPD en general.
7.6. Eines de sistemes de gestió d’identitats i autoritzacions (IAM).
7.7. Eines de sistemes de punt únic d’autenticació Single signon (SSO).

Inscriu-te al curs!