Gestió de xarxes telemàtiques

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

Implantar procediments de monitorització i alarmes per al manteniment i millora del rendiment de la xarxa. Aplicar Procediments de manteniment preventiu definits en la documentació tècnica.

CONTINGUTS:

UD1. Cicle de vida de la xarxes.
1.1. Explicació de el cicle de vida d’una xarxa usant el model PDIOO com a referència.
1.2. Descripció de les tasques i objectius de les diferents fases.
UD2. Administració de xarxes.
2.1. Explicació del concepte d’administració de xarxes com el conjunt de les fases operar i
optimitzar de el model PDIOO.
2.2. Recomanacions bàsiques de bones pràctiques.
2.3. Visió general i processos compresos.
2.4. El centre d’operacions de xarxa.
2.5. Gestió de la configuració.
2.6. Gestió de la disponibilitat.
2.7. Gestió de la capacitat.
2.8. Gestió de la seguretat.
2.9. Gestió d’incidències.
UD3. Protocols de gestió de xarxa.
3.1. Explicació de el marc conceptual.
3.2. Components de la infraestructura i arquitectura.
3.3. Grups d’estàndards.
UD4. Anàlisi del protocol simple d’administració de xarxa (SNMP).
4.1. Objectius i característiques de SNMP.
4.2. Descripció de l’arquitectura.
4.3. Ordres bàsiques.
4.4. Base d’informació d’administració (MIB).
4.5. Explicació del concepte de TRAP.
4.6. Comparació de les versions.
4.7. Exemplificació d’usos.
UD5. Anàlisi de l’especificació de monitorització remota de xarxa (RMON).
5.1. Explicació de les limitacions de SNMP i de la necessitat de monitorització remota en xarxes.
5.2. Caracterització de RMON.
5.3. Explicació dels avantatges aportades.
5.4. Descripció de l’arquitectura client servidor en què opera.
5.5. Comparació de les versions indicant les capes de el model TCP / IP en què opera cadascuna.
5.6. Exemplificació d’usos.
UD6. Monitorització de xarxes.
6.1. Classificació i exemplificació dels tipus d’eines de monitorització.
6.2. Criteris d’identificació dels serveis a monitoritzar.
6.3. Criteris de planificar els procediments de monitorització perquè tinguin la menor incidència en el funcionament de la xarxa.
6.4. Protocols d’administració de xarxa.
6.5. Exemplificació i comparació d’eina comercials i de codi obert.
UD7. Anàlisi del rendiment de xarxes.
7.1. Planificació de l’anàlisi del rendiment.
7.2. Indicadors i mètriques.
7.3. Identificació d’indicadors de rendiment de la xarxa.
7.4. Identificació d’indicadors de rendiment de sistemes.
7.5. Identificació d’indicadors de rendiment de serveis.
7.6. Exemples de mesuraments.
7.7. Anàlisi de tendències i mesures correctives.
7.8. Desenvolupament d’un supòsit pràctic on es mostrin.
UD8. Manteniment preventiu.
8.1. Definició i objectius de manteniment preventiu.
8.2. Gestió de parades de manteniment.
8.3. Explicació de la relació entre el manteniment preventiu i els plans de qualitat.
8.4. Exemplificació d’operacions de manteniment indicades en les especificacions del
fabricant de diferents tipus de dispositius de comunicacions.
8.5. El firmware dels dispositius de comunicacions.
8.6. Desenvolupament de supòsits pràctics de resolució d’incidències on es posi de manifest.

Inscriu-te al curs!