Gestió i control en restauració

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

– Analitzar la gestió i control dels comptes de clients, desenvolupant les operacions
que li són inherents, per tal d’aconseguir liquidar en temps i forma els saldos dels
mateixos
– Desenvolupar les operacions de liquidació dels saldos amb proveïdors i de gestió de
tresoreria i control de comptes de caixes i bancs, realitzant les comprovacions
necessàries amb la precisió i exactitud requerides, per tal d’evitar situacions de
insolvències financeres
– Analitzar i controlar els resultats obtinguts per un establiment, àrea o
departament d’aliments i begudes, amb la intenció d’optimitzar els mateixos en
períodes vinents

CONTINGUTS:

UD1. Procés administratiu i comptable en restauració.
UD2. Gestió i control dels comptes de clients.
UD3. Anàlisi comptable de restauració.
UD4. Programes informàtics en restauració.

Inscriu-te al curs!