Habilitats directives i de negociació

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

-Conèixer els fonaments i importància del lideratge a nivell organitzacional. 

-Distingir un equip d’un grup. 

-Comprendre la relació entre una gestió d’èxit i l’estil directiu emprat. 

-Millorar l’estil de direcció propi. 

-Conèixer en què consisteix un canvi organitzatiu i com pot ser. 

-Preveure les resistències al canvi que poden sorgir de cada persona i de l’organització.

-Planificar un canvi organitzatiu. 

-Apreciar les exactes dimensions del conflicte en l’entorn empresarial. 

-Distingir entre conflictes funcionals i disfuncionals. 

-Utilitzar les característiques de cada conflicte per a intentar resoldre’l. 

-Conèixer les barreres que impedeixen la comunicació. 

-Diferenciar conceptes claus de la comunicació interpersonal i intrapersonal. 

-Aprofundir en les habilitats superiores de comunicació.

 

CONTINGUTS:

UD1: Lideratge i estils de direcció

1. Introducció

2. Lideratge i equip

2.1. Lideratge

2.2. Gestor/a vs. Líder

2.3. Teories sobre el lideratge

2.4. Equips vs. Grups

2.5. Barreres del treball en equip

3. Concepte i estils de direcció

3.1. Influències de l’estil de direcció

3.2. Els sis estils de direcció

3.3. Compatibilitat d’estils

3.4. Treballant amb els estils de direcció

UD2 Gestió del canvi

1. El canvi organitzatiu: conceptes bàsics

1.1. Definició i tipus

1.2. Necessitat i forces per al canvi

1.3. Etapes de canvi en les organitzacions

1.4. Tipus i models de canvi

2. Resistència individual al canvi

2.1. Psicològica

2.2. Utilitària

2.3. Cínica

3. Resistència organitzativa al canvi

3.1. Inèrcia estructural

3.2. Estanquitat

3.3. Inèrcia de l’equip

3.4. Amenaces

4.Tractament de la resistència al canvi

5.Detalls de planificació

5.1. Rols

5.2. Matisos

5.3. Seguiment

5.4 Agenda esglaonada

UD3 Gestió del conflicte

1. Introducció

2. Definició, tipus i antecedents del conflicte

2.1. Conflictes funcionals

2.2. Conflictes disfuncionals

3. Relació entre tipologies i estils de resolució de conflictes

3.1. Tipologies

3.2. Estils

3.3. Relació tipologies – estils

UD4 Gestió de la Comunicació

1. Introducció

2. Observar les nostres limitacions a l’hora de comunicar-nos

3. Comprendre i desenvolupar l’empatia

3.1. Què bloqueja el desenvolupament de l’empatia?

3.2. El paper de l’empatia al diàleg

3.3. La pràctica de l’empatia

4. L’ESCOLTA

4.1. Variables associades a l’escolta activa

4.2. Quan els altres no escolten

4.3. Lideratge i escolta

5. L’escolta activa en l’entorn laboral

5. 1. L’escolta en diferents professions

5.1.1 L’escolta en l’àmbit educatiu

5.1.2 L’escolta en la sanitat

5.1.3 L’escolta en el procés de venta

6. Altres habilitats socials dins de les organitzacions

6.1. Interdependència positiva i treball cooperatiu

6.2. Assertivitat de l’equip de treball

6.3. Peticions i demandes

6.4 Saber dir i escoltar “no”

UD5 Gestió de reunions

1. La reunió: definició i funcions

2. Elements d’una reunió

2.1. Elements previs

2.2. Elements personals

2.3. Distribució i lloc de reunió

3. Tipus de reunions

3.1. Informatives

3.2. Consultiu-deliberatives

3.3. Formatives

3.4. Decisòries

4. Fases d’una reunió

4.1 Anàlisi i estudi de la seva necessitat

4.2 Fase de preparació

4.3. Inici de la reunió

4.4. Desenvolupament de la reunió

4.5 Final de la reunió

4.6. Seguiment dels acords

UD6. Tècniques de negociació

1.Introducció.

2.Preparar la negociació.

3.Tàctiques en la negociació.

4.Contingències en la negociació.

5.Tancament de l’acord.

UD7. Gestió del temps i gestió de l’estrès

1.Introducció

2.Temps com a recurs.

3.Gestió eficaç del temps.

3.1. Gestió reactiva, activa i proactiva

3.2. Factors que influeixen en la gestió del temps

3.3. Tipologia de tasques

4.Lladres del temps

4.1. El programa diari: l’agenda

5.Gestió de l’estrès

5.1. Por què experimentem estrès?

5.2. Nivells d’estrès

5.3. Prevenció de l’estrès

Inscriu-te al curs!