Habilitats directives

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

-Conèixer els fonaments i importància del lideratge a nivell organitzacional. 

-Diferenciar un equip d’un grup. Comprendre la relació entre una gestió d’èxit i l’estil directiu emprat. 

-Millorar l’estil de direcció propi. 

-Conèixer en què consisteix un canvi organitzatiu i com pot ser. 

-Preveure les resistències al canvi que poden sorgir de cada persona i de l’organització. 

-Planificar un canvi organitzatiu. 

-Apreciar les exactes dimensiones del conflicte en l’entorn empresarial. 

-Diferenciar entre conflictes funcionals i disfuncionals. 

-Utilitzar les característiques de cada conflicte per a intentar resoldre’l. 

-Conèixer les barreres que impedeixen la comunicació. 

-Diferenciar conceptes claus de la comunicació interpersonal i intrapersonal. 

-Aprofundir en les habilitats superiores de comunicació. 

-Conèixer la importància real de les reunions per a l’activitat d’una empresa. 

-Diferenciar els elements i tipus de les reunions. 

-Organitzar el procés complet d’una reunió. 

-Saber gestionar el temps com a recurs per a aconseguir objectius organitzacionals i personals, així com organitzar correctament l’agenda personal. 

-Saber detectar aquelles situacions i pràctiques que “roben” temps. 

-Saber gestionar correctament l’estrès.

 

CONTINGUTS:

UD1. Lideratge i estils de direcció

1. Introducció

2. Lideratge i equip

2.1. Lideratge

2.2. Gestor vs. Líder

2.3. Teories sobre el lideratge

2.4. Equips vs. Grups

2.5. Barreres del treball  en equip

3. Concepte i estils de direcció

3.1. Influències de l’estil de direcció

3.2. Els sis estils de direcció

3.3. Compatibilitat d’estils

3.4. Treballant amb els estils de direcció

UD2. Gestió del canvi

1. El canvi organitzatiu: conceptes bàsics

1.1. Definició i tipus

1.2. Necessitat i forces per al canvi

1.3. Etapes de canvi a les organitzacions

1.4. Tipus i models de canvi

2. Resistència individual al canvi

2.1. Psicològica

2.2. Utilitària

2.3. Cínica

3. Resistència organitzativa al canvi

3.1. Inèrcia estructural

3.2. Estanquitat

3.3. Inèrcia de l’equip

3.4. Amenaces

4.Tractament de la resistència al canvi

5.Detalls de planificació

5.1. Rols

5.2. Matisos

5.3. Seguiment

5.4 Agenda esglaonada

UD3. Gestió del conflicte

1. Introducció

2. Definició, tipus i antecedents del conflicte

2.1. Conflictes funcionals

2.2. Conflictes disfuncionals

3. Relació entre tipologies i estils de resolució de conflictes

3.1. Tipologies

3.2. Estils

3.3. Relació tipologies – estils

UD4. Gestió de la Comunicació

1. Introducció

2. Observar les nostres limitacions en l’hora de comunicar-nos

3. Comprendre i desenvolupar l’empatia

3.1. Què bloqueja el desenvolupament de l’empatia?

3.2. El paper de l’empatia en el diàleg

3.3. La pràctica de l’empatía

4. L’escolta

4.1. Variables associades a l’escolta activa

4.2. Quan els altres no escolten

4.3. Lideratge i escolta

5. L’escolta activa en l’entorn laboral

5. 1. L’escolta en diferents professions

5.1.1 L’escolta en l’àmbit educatiu

5.1.2 L’escolta en la sanitat

5.1.3 L’escolta en el procés de venta

6. Altres habilitats socials dins de les organitzacions

6.1. Interdependència positiva i treball cooperatiu

6.2. Assertivitat de l’equip de treball

6.3. Peticions i demandes

6.4 Saber dir i escoltar “no”

UD5. Reunions

1. La reunió: definició i funcions

2. Elements d’una reunió

2.1. Elements previs

2.2. Elements personals

2.3. Distribució i lloc de reunió

3. Tipus de reunions

3.1. Informatives

3.2. Consultiu-deliberatives

3.3. Formatives

3.4. Decisòries

4. Fases d’una reunió

4.1 Anàlisi i estudi de la seva necessitat

4.2 Fase de preparació

4.3. Inici de la reunió

4.4. Desenvolupament de la reunió

4.5 Final de la reunió

4.6. Seguiment dels acords

UD6. Gestió del temps i gestió de l’estrès

1.Introducció

2.Temps com a recurs.

3.Gestió eficaç del temps.

3.1. Gestió reactiva, activa i proactiva

3.2Factors que influeixen en la gestió del temps

3.3. Tipologia de tasques

4. Lladres del temps.

4.1. El programa diari: l’agenda

5.Gestió de l’estrès

5.1. Per què experimentem estrès?

5.2. Nivells d’estrès

5.3. Prevenció de l’estrès

Inscriu-te al curs!