Implementació i ús d'una bd

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

– Distingir les característiques i funcions dels llenguatges i eines de consulta i
extracció d’informació dels sistemes gestors de dades, tenint en compte les seves
especificacions tècniques i funcionals.
– Aplicar procediments d’extracció i consulta d’informació en el sistema gestor de
dades, utilitzant llenguatges de consulta específics segons necessitats donades.

CONTINGUTS:

UD1. Disseny de BD.
1.1. Etapes del disseny de bases de dades.
1.2. Teoria de la normalització.
1.3. Aplicació de la teoria de la normalització a el disseny de BD relacionals.
1.4. Desnormalització de BD.
UD2. Mètodes d’accés a una BD.
2.1. Implementació dels accessos per posició.
2.2. Implementació dels accessos per valor.
2.3. Implementació dels accessos per diversos valors :.
UD3. Llenguatges de consulta i extracció de dades.
3.1. Característiques generals.
3.2. SQL.
3.3. OQL.
3.4. JPQL.
3.5. XMLQL.
3.6. Altres: HTSQL, LINQ.
UD4. Anàlisi del llenguatge de consulta per BD relacionals.
4.1. Sentències de definició de dades.
4.2. Sentències de manipulació de dades.
4.3. Sentències de concessió i revocació de privilegis.
4.4. Procediments emmagatzemats.
4.5. Disparadors.
Envia suggeriments
Historial
Desades
Comunitat

Inscriu-te al curs!