Informació i gestió operativa de la compravenda internacional

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

– Obtenir informació del marc legal i fiscal internacional en què es realitzen les
operacions de comerç internacional habitual de les empreses.
– Definir i utilitzar sistemes per al tractament de la informació-documentació
relatius a les operacions de comerç internacional.
– Realitzar la gestió operativa de la compravenda internacional confeccionant la
documentació requerida d’acord amb la legislació aplicable.
– Efectuar el control de la gestió operativa i documental de la compravenda
internacional, mitjançant la utilització de mitjans físics i informàtics.

CONTINGUTS:

U1. Marc econòmic, polític i jurídic del comerç internacional.
U2. Barreres i obstacles als intercanvis comercials internacionals.
U3. Fonts d’informació en el Comerç Internacional.
U4. Recerca i gestió de clients i proveïdors en Comerç Internacional.
U5. Condicions de la compravenda Internacional.
U6. Elaboració d’ofertes en Comerç Internacional.
U7. Gestió de comandes i facturació en el Comerç Internacional.
U8. Aplicacions informàtiques en la gestió administrativa del comerç Internacional.

Inscriu-te al curs!