Innovació i creativitat

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

Dominar el terme d’innovació, les característiques i la tipologia.

Distingir entre canvi i innovació

Identificar les pautes seguides per Steve Jobs

Dominar el terme creativitat i les seves característiques

Saber identificar el procés a seguir de la creativitat i la innovació

Conèixer les pautes per crear un clima estimulador de creativitat

Saber quins poden ser els beneficis de la creativitat

Saber identificar les diferents tècniques d’estimulació de la creativitat.

Conèixer cadascuna de les característiques de les tècniques d’estimulació.

Saber dur a terme les tècniques de creativitat i quan utilitzar cadascuna en relació a les teves necessitats.

Dominar les principals teories de l’origen de la creativitat i els seus precursors.

Identificar cada factor influent de cadascuna de les teories dels autors.

Conèixer els tipus de creativitat i els seus rols principals, a més dels diferents estils que aquesta aporta.

CONTINGUTS:

UD1. la innovació

1. Introducció. Significat de el concepte d’innovació

1.1. Tipus d’innovació

2. Característiques de la innovació

3. Distinció entre canvi i innovació

3.1. Innovar per sobreviure en el mercat

3.2. Steve Jobs i els set principis inspiradors de la innovació

UD2. La creativitat en les organitzacions

 1. Introducció. El concepte de creativitat

1.1. Característiques i trets de les persones creatives

1.2. El procés de creativitat

1.3. El procés de creativitat que culmina en innovació

2. La creativitat en les organitzacions

2.1. Característiques de les organitzacions creatives

2.2. Com generar un clima que estimuli la creativitat en les organitzacions?

3. Beneficis de la creativitat en les organitzacions

UD3. Estratègies i tècniques per estimular el pensament creatiu a les organitzacions

1. Introducció. Estratègies per estimular la creativitat

2. Tècniques per estimular la creativitat i generar idees

2.1. brainstorming

2.2. mapa mental

2.3. Brainwritting

2.4. mètode SCAMPER

2.5. avaluació PNI

2.6. 6 barrets per pensar

2.7. analogia

2.8. Future Pretend Year

3. Altres tècniques per estimular la creativitat

3.1. Sinéctica3.2. Pensament lateral (lateral thinking)

3.3. Ideart3.4. L’art de preguntar

3.5. Paraules a l’atzar o “relacions forçades”

UD4. Potenciar la creativitat i superar barreres

1. Introducció. Teories sobre l’origen de la creativitat

1.1. Maslow: creativitat primària i secundària

1.2. Els tipus de creativitat Jeff De Graff

1.3. Miháli Csikszentmihalyi i la seva teoria del flow

1.4. Edward Taylor

1.5. Joy P. Guilford

2. Tipus de creativitat

2.1. Estils de creativitat

2.2. Rols presents en el procés creatiu

2.3. Afrontar i superar les barreres de la creativitat

Inscriu-te al curs!