Italià A1

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

Comprendre el sentit general, els punts principals i la informació específica de textos orals breus, ben estructurats, transmesos de viva veu o per mitjans tècnics (telèfon, televisió, megafonia, etc.), articulats a una velocitat lenta, en un registre formal o neutre i sempre
que les condicions acústiques siguin bones i el missatge no estigui distorsionat. Aquests textos versaran sobre temes habituals, preferentment en els àmbits personal o públic. Produir textos orals breus, principalment en comunicació cara a cara, però també per telèfon o altres mitjans tècnics, en un registre neutre.
Comunicar-se de forma comprensible, encara que resulten evidents l’accent estranger, les
pauses i els titubejos i sigui necessària la repetició, la paràfrasi i la cooperació dels
interlocutors per mantenir la comunicació.
Comprendre el sentit general, els punts principals i la informació específica de textos breus d’estructura senzilla i clara, en un registre formal o neutre i amb vocabulari en la seva major part freqüent.
Escriure textos breus i d’estructura senzilla, en un registre neutre o formal senzill, utilitzant
adequadament els recursos de cohesió i les convencions ortogràfiques i de puntuació essencials. Aquests textos es referiran principalment a l’àmbit personal i públic.

CONTINGUTS:

UD1. Ciao! Come stai ?.
UD2. Che bella festa !.
UD3. A bar.
UD4. Lálbergo.
UD5. Com’è la tua casa ?.
UD6. In giornata.
UD7. Faccioamo spese.
UD8. Ristorante i ricette.
UD9. La spesa.
UD10. Menja posso fare per andare …?.
UD11. Che belle vacanze !.
UD12. Gossip.
UD13. Che bella foto !.
UD14. Aff ari di famiglia.
UD15. Progetti per li vacanze.

Inscriu-te al curs!