Italià A2

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

Comprendre el sentit general, els punts principals i la informació de textos orals, ben estructurats, transmesos de viva veu o per mitjans tècnics (telèfon, televisió, megafonia, etc.), articulats a una velocitat normal, en un registre formal o neutre i sempre que les condicions acústiques siguin bones i el missatge no estigui distorsionat. Aquests textos versaran de temes habituals, preferentment en els àmbits personal o públic.
Produir textos orals, principalment en comunicació cara a cara, però també per telèfon
o altres mitjans tècnics, en un registre neutre.
Comunicar-se de forma comprensible, encara que resulten evidents l’accent estranger, les
pauses i els titubejos i sigui necessària la repetició, la paràfrasi i la cooperació dels
interlocutors per mantenir la comunicació.
Comprendre el sentit, les parts i informació de textos amb un registre formal o neutre i
vocabulari en la seva major part freqüent.
Escriure textos en un registre neutre o formal, utilitzant adequadament els recursos de
cohesió i les convencions ortogràfiques i de puntuació esencial s.Aquests textos es referiran
principalment a l’àmbit personal i públic.

CONTINGUTS:

UD1. Prima Unità: sono finite li vacanze !.
UD2. Seconda Unità: un incident stradale.
UD3. Terza Unità: a l’aviat Soccorso.
UD4. Quarta Unità: gli esami.
UD5. Cinquena Unità: il Concorso di cucina.
UD6. Sesta Unità: appuntamento per venerdì.
UD7. Settima Unità: la partenza.
UD8. Ottava Unità: viaggio a roma.
UD9. Nona Unità: menja sarebbe stato bell.
UD10. Decima Unità: il lavoro.
UD11. Undicesima Unità: mamma mia che bambini !.
UD12. Dodicesima Unità: è possibile.
UD13. Tredicesima Unità: 1 estrena che parteixi.
UD14. Quattordicesima Unità: prima che sia tardi.
UD15. Quindicesima Unità: tutto arriverà … ovvero txi vivrà Vedrà.

Inscriu-te al curs!