Lean manufacturing

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

Aprofundir sobre elconcepte de Lean Manufacturing. Tractar els beneficis obtinguts per aquestmètode. Conèixer la història de Lean Manufacturing. Comprendre la diferència entre els termes: muda i valor. Conèixer els set tipus de malbarataments. Conèixer els diferents principis de la filosofia de Lean i els passos a seguir.
Aprofundir sobre el concepte de Kaizen i els diferents tipus. Conèixer sobre els esdeveniments kaisen i ho cicle PDCA.

 

CONTINGUTS:

UD1.Introducció a Lean manufacturing

1. Què s’entén per Lean Manufacturing

2. Beneficis

3. Història

4. Muda i valor

5. Els 7 malbarataments

Ud2.la filosofia Lean

1. Els 14 principis Lean

1.1. Principi

 1. Base les seves decisions en una filosofia a llarg termini

1.2. Principi

2. Desenvolupi processos en flux continu

1.3. Principi

3. Utilitzi sistemes pull per a evitar la sobreproducció

1.4. Principi

4. Anivelli la càrrega de treball

1.5. Principi

5. Construeixi una cultura de parar a resoldre els problemes (Jidoka)

1.6. Principi

6. Els estàndards de treball son la base de la millora

1.7. Principi

7. Ús controls visuals per a fer sortir els problemes a la llum i poder resoldre’ls

1.8. Principi

8. Ús només de tecnologia fiable, provada i al servei de la gent i els processos

1.9. Principi

9. Desenvolupi líders que visquin la filosofia i l’ensenyin a uns altres

1.10. Principi

10. Desenvolupi persones i equips excepcionals que segueixin la filosofia

1.11. Principi

11. Desenvolupi a la seva xarxa de socis i proveïdors

1.12. Principi

12. GenchiGembutsu

1.13. Principi

13. Decideixi lent, implanti ràpid

1.14. Principi

14. Millora continua i reflexió constant

2. Els 5 passos per a Lean

2.1. Pas 1: Definir valor

2.2. Pas 2: Identificar les cadenes de valor

2.3. Pas 3: Flux

2.4. Pas 4: Pull

2.5. Pas 5: Perfecció

UD3.El mapa de flux de valor (VSM)

1. Què és el value stream mapping (VSM)?

2. Mesures clau en Lean

3. El value stream manager

4. Redacció dels VSM

5. Fases d’elaboració d’un VSM

6. Definició de les famílies de producte

7. Dibuix del VSM actual

8. El pla d’implementació

9. El Pacemaker

UD4.Kaizen

1.Introducció

2.Concepte i definició

2.1. 10 actituds recomanades per a adoptar una mentalitat kaizen,

3. Tipus de kaizen,

4. Esdeveniments kaizen

5. El cicle PDCA

5.1. Yokoten

5.2. Tensió i estrès: La diferència entre el focus i el dany psicològic

UD5.Eines Llegeixin per a la millora

1. Introducció

2. 5S

2.1. Sis Sigma

3.SMED

3.1. Què es

3.2. Mètode

4.TPM

5.Els 5 perquès

6. Els mecanismes poka–yoke

7. Just in time

8. HEIJUNKA

UD6.Indicadores de gestió

1. Introducció

2. Com capitalitzar els guanys

 3. El lideratge en la filosofia Llegeixin

3.1. El problema del ROI

4. Models per al desenvolupament del lideratge

4.1. Ho modelo del diamant

4.2. El mètode Shu–ha–ri

4.3. El model Dreyfus

Inscriu-te al curs!