Llengua estrangera professional per a la gestió administrativa en la relació amb el client

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

Un cop finalitzat el mòdul l’alumne serà capaç de comunicar-se en una llengua estrangera amb un nivell d’usuari independent llindar B1 (equivalent a intermedi) en les activitats de
gestió administrativa en relació amb el client.
En concret l’alumne serà capaç de:
– Comprendre les idees generals i els detalls específics de les gestions tipus habituals de la gestió administrativa en la relació amb el client en llengua estrangera estàndard transmeses en converses,enregistraments, instruccions o altres clars i sense distorsions o sorolls.
– Interpretar documentació rutinària professional de caràcter senzill en llengua estrangera estàndard, pròpia de les activitats de gestió administrativa en relació amb el client obtenint informacions rellevants utilitzant quan sigui necessari material de consulta i diccionaris.
– Produir missatges orals senzills enllaçats i estructurats en llengua estrangera amb raonable fluïdesa en situacions habituals i no complexes de l’àmbit social i professional, de l’àrea d’administració i recepció, realitzant un ús adequat de les normes de cortesia habituals.
– Redactar i emplenar textos habituals rutinaris i senzills en les activitats administratives en relació amb el client en llengua estrangera estàndard, de manera precisa i en tot tipus de suport, utilitzant el llenguatge tècnic bàsic apropiat i aplicant criteris de correcció ortogràfica i gramatical.
– Mantenir converses de forma clara en llengua estrangera estàndard en les activitats administratives de relació amb el client, amb certa naturalitat i confiança, comprenent i proporcionant explicacions en situacions habituals tipus rutinàries de l’àmbit professional.

CONTINGUTS:

U1. Utilització bàsica d’una llengua estrangera en la recepció i relació amb el client.
1.1. Coneixements bàsics de sintaxi morfologia fonètica expressions estructures lingüístiques
vocabulari i lèxic.
1.2. Identificació i anàlisi de les normes i hàbits bàsics que regeixen les relacions humanes i socioprofessionals.
1.3. Convencions i pautes de cortesia relacions i pautes professionals horaris festes locals i
professionals i adequació a el llenguatge no verbal.
1.4. Presentació de persones salutacions i identificació dels interlocutors.
1.5. Recepció i transmissió de missatges en diferents suports: presencial telefònic i telemàtica.
1.6. Identificació i resolució de peticions senzilles d’informació o d’una altra índole.
1.7. Diferenciació d’estils comunicatius formals i informals en la recepció i relació amb el
client.
1.8. Elaboració de material audiovisual promocional dossier informatiu o altres.
U2. Comunicació bàsica oral i escrita en una llengua estrangera en l’atenció al client i tractament de queixes o reclamacions.
2.1. Vocabulari recursos estructures lingüístiques lèxic bàsic i els seus consegüents aspectes fonològics relacionats amb l’atenció a client i tractament de queixes i reclamacions en diferents suports.
2.2. Tècniques a utilitzar en l’atenció a client i tractament de queixes i reclamacions: frases fetes girs convencions pautes de cortesia relacions i pautes professionals.
2.3 Intercanvi d’informació oral o telefònica a la recepció i atenció de visites a la organització.
2.4. Presentació de productes / serveis: característiques de productes / serveis mesures quantitats serveis afegits condicions de pagament i serveis postvenda entre d’altres.
2.5. Argumentació en converses en una llengua estrangera de condicions de venda o compra i èxits d’objectius socioprofessionals.
2.6. Interacció en situacions d’interposició de queixes i reclamacions i aplicació d’estratègies de verificació.
2.7. Planificació d’agendes: concert ajornament anul·lació de cites i recopilació de
informació socioprofessional relacionada.
2.8. Emplenament de documents relacionats amb l’atenció a client i tractament de queixes i reclamacions en tot tipus de suport.
U3. Elaboració d’una llengua estrangera de documentació administrativa i comercial.
3.1. Recursos vocabulari estructures lingüístiques i lèxic bàsic.
3.2. Ús en la comunicació escrita de l’àmbit administratiu i comercial de: convencions i pautes
de cortesia relacions i pautes professionals.
3.3. Estructura i fórmules habituals Estils formal i informal en l’elaboració de documents de l’àmbit administratiu i comercial.
3.4. Interpretació de documentació i informació relacionada amb el procés administratiu i comercial.
3.5. Traducció de textos senzills.
3.6. Emplenament de documents rutinaris en diferents suports: correspondència comercial i
cartes de sol·licitud d’informació.
3.7. Condicions de compravenda de petició de pressupostos i les seves respostes de comanda.
3.8. Elaboració de present

Inscriu-te al curs!