Llengua estrangera professional per a serveis de restauració (anglès)

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

Un cop finalitzat el Mòdul l’alumne serà capaç de comunicar-se en una llengua estrangera amb un nivell d’usuari independent en els serveis de restauració.
En concret l’alumne serà capaç de:
– Comprendre informació oral senzilla en una llengua estrangera en l’àmbit de la
activitat de restauració amb l’objecte d’atendre les peticions dels clients.
– Extreure informació de documents breus i senzills escrits en una llengua estrangera
en l’àmbit de l’activitat de restauració per obtenir informació processar-la i dur a terme les accions oportunes.
– Produir missatges orals senzills en una llengua estrangera en situacions habituals
de l’activitat de restauració amb l’objecte de millorar la prestació de servei i materialitzar les vendes.

CONTINGUTS:

UD1. Prestació d’informació gastronòmica i documental en llengua estrangera.
1.1. Interpretació i traducció de menús cartes i receptes.
1.2. Elaboració de llistes distribució de comensals en un esdeveniment o servei especial de restauració.
1.3. Confecció d’horaris de l’establiment.
1.4. Informació bàsica sobre esdeveniments en restauració com a data lloc i preu.
1.5. Atenció de demandes d’informació sobre l’oferta gastronòmica begudes i preus de les
mateixes.
1.6. Redacció de documents i comunicacions senzilles per a la gestió i promoció de l’
establiment.
1.7. Redacció de documents i comunicacions senzilles per a les comandes indicacions i
horaris.
1.8. Consulta d’un manual senzill de maquinària equipament o utensili de l’activitat de
restauració i d’aplicació informàtica.
UD2. Atenció a client en llengua estrangera en el servei de restauració.
2.1. Terminologia específica en les relacions amb els clients.
2.2. Presentació personal (donar informació d’un mateix).
2.3. Usos i estructures habituals en l’atenció a client o consumidor: salutacions presentacions
fórmules de cortesia comiat.
2.4. Tractament de reclamacions o queixes dels clients o consumidors: situacions habituals en
les reclamacions i queixes de clients.
2.5. Simulació de situacions d’atenció a client en el restaurant i resolució de reclamacions
amb fluïdesa i naturalitat.
2.6. Assessorament sobre begudes i harmonia amb els plats.
2.7. Informació de sistemes de facturació i cobrament. Els comptes.
2.8. Atenció de sol·licituds d’informació reserves i comandes.
2.9. Atenció de demandes d’informació variada sobre l’entorn.
UD3. Expressió oral i escrita de la terminologia específica del restaurant.
3.1. Maneig de la terminologia de les principals begudes en llengua estrangera.
3.2. Ús i maneig de les expressions més freqüents en restauració.
3.3. Coneixement i utilització de les principals begudes en llengua estrangera.
3.4. Elaboració de llistats i diàlegs sobre els principals peixos mariscs i carns en llengua
estrangera.
3.5. Coneixement i utilització de les principals verdures llegums i fruites en llengua estrangera.
3.6. Elaboració de llistats i diàlegs en llengua estrangera de les espècies i fruits secs principals.
3.7. Elaboració de llistats i diàlegs en llengua estrangera amb els elements del parament i estris
de restauració.
3.8. Interpretació de les mesures i pesos en llengua estrangera.
3.9. Elaboració i ús en diàlegs en llengua estrangera dels professionals que integren la branca i
seus departaments.

Inscriu-te al curs!