Maneig d'eines, tècniques i habilitats per a la prestació d'un servei de teleassistència

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

Un cop finalitzat el Mòdul l’alumne serà capaç de manejar les eines tècniques i
habilitats per prestar el servei de teleassistència.
En concret l’alumne serà capaç de:
– Donar atenció a les demandes de les persones usuàries de el servei de teleassistència
manejant les eines telemàtiques que permetin realitzar la comunicació i
gestió de trucades.
– Facilitar la comunicació amb les persones usuàries i els organismes relacionats amb la
mobilització de recursos utilitzant tècniques comunicatives per afavorir la prestació
de servei considerant els protocols normativa i bones pràctiques professionals.
– Afrontar les situacions de crisi generades en el servei de teleassistència emprant
habilitats psicosocials per permetre l’atenció telefònica.
– Facilitar la prestació de servei de teleassistència manejant les habilitats de
treball en equip per fomentar la comunicació horitzontal i vertical en el mateix.

CONTINGUTS:

UD1. Maneig d’eines telemàtiques de serveis de teleassistència.
1.1. Accessibilitat a l’aplicació informàtica: ús de la contrasenya personal.
1.2. Aplicació de la Llei Orgànica de Protecció de dades (L.O.P.D.).
1.3. Tipus de maquinari i de programari de teleassistència.
1.4. Tècniques de manipulació i regulació de les eines telemàtiques.
1.5. Identificació de les incidències i protocol d’actuació per a la resolució de les mateixes.
1.6. Aplicació de la prevenció de riscos laborals en teleassistència.
UD2. Tècniques de comunicació telefònica en serveis de teleassistència.
2.1. Anàlisi de les diferents situacions que pugui plantejar la persona usuària.
2.2. Intervenció de l’operador amb usuàries i organismes relacionats amb la mobilització de
recursos.
2.3. Aplicació dels Drets de la persona usuària.
2.4. Aplicació de les bones pràctiques professionals.
UD3. Desenvolupament d’habilitats i tècniques de treball en equip en serveis de teleassistència.
3.1. Aplicació dels protocols d’ordre i neteja en l’espai físic de la persona operadora.
3.2. Tècniques de treball en equip i cooperació entre membres de el servei de teleassistència.
3.3. Metodologia per a actuació i participació en reunions de treball.
3.4. Protocols de transmissió de la informació d’un torn a un altre.
3.5. Protocols de comunicació de les incidències diàries i propostes de millores.
UD4. Habilitats psicosocials per a l’atenció telefònica en serveis de teleassistència.
4.1. Anàlisi de les diferents situacions de crisi que pugui plantejar la persona usuària.
4.2. Aplicació del protocol d’atenció a l’usuari en una situació de crisi.
4.3. Tècniques de control intern en serveis de teleassistència: Ansietat i Estrès.

Inscriu-te al curs!