Màrqueting cultural

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

Un cop finalitzat el Mòdul l’alumne serà capaç de desenvolupar accions de comunicació i
màrqueting cultural.
En concret l’alumne serà capaç de:
– Analitzar el mercat de diferents productes culturals segmentant segons
característiques i preferències de diferents tipus de consumidors.
– Definir accions de màrqueting cultural en relació amb els factors que intervenen en el
disseny de polítiques i campanyes de comunicació considerant els instruments
habituals i els diferents tipus d’objectius i públics als quals pretengui dirigir-se.
– Desenvolupar accions de màrqueting cultural vinculades a un pla de màrqueting per
productes intangibles.
– Desenvolupar una campanya de difusió de la programació cultural per al públic
potencial segons un pla de màrqueting mix proposat.
– Aplicar sistemes de control i seguiment de les variables i accions previstes en
diferents tipus de plans de màrqueting.
– Analitzar l’evolució d’una programació cultural vinculada a les accions de
màrqueting.

CONTINGUTS:

UD1. Anàlisi de mercat de productes culturals.
1.1. Caracterització de la programació cultural.
1.2. Tècniques per al coneixement del medi i de les organitzacions.
1.3. Supòsit pràctic 1.
1.4. Supòsit pràctic 2.
UD2. Planificació d’accions de comunicació i màrqueting cultural.
2.1. Tècniques de comunicació en les activitats culturals.
2.2. Tipologia d’elements que intervenen en la política de màrqueting.
2.3. Procediments d’elaboració de el pla de màrqueting.
2.4. Supòsit pràctic.
UD3. Desenvolupament d’accions de comunicació i màrqueting cultural.
3.1. Protocols de coordinació entre les accions de màrqueting i els objectius programats.
3.2. Procediments de desenvolupament d’accions de màrqueting cultural per a productes intangibles.
3.3. Metodologia per al desenvolupament de campanyes de promoció de productes culturals.
3.4. Tècniques d’anàlisi i selecció de mitjans de comunicació.
3.5. Supòsit pràctic.
UD4. Seguiment i avaluació de programes i accions vinculats al màrqueting cultural.
4.1. Sistemàtica de formulació d’objectius de control de el pla de màrqueting tenint com a
referència l’assoliment dels objectius.
4.2. Mètodes per al control i seguiment de les decisions i accions en els plans de màrqueting.
4.3. Metodologies per valorar el grau de satisfacció de client.
4.4. Tècniques de seguiment de pressupostos.
4.5. Identificació de variables de control en les accions de màrqueting.
4.6. Desenvolupament d’indicadors d’impacte i eficàcia de les accions de màrqueting.
4.7. Adaptació d’eines de càlcul per a la seva utilització en accions de màrqueting cultural.
4.8. Tècniques de tabulació i interpretació de resultats.
4.9. Aplicació de mesures correctores davant les desviacions en el programa: plans de contingència.
4.10. Procediments per a la detecció i gestió d’implantació accions de millora.
4.11. Protocols per a l’elaboració estructuració i presentació d’informes de seguiment amb
els resultats obtinguts destinats a responsables de les polítiques culturals.
4.12. Supòsit pràctic 1.
4.13. Supòsit pràctic 2.

Inscriu-te al curs!