Màrqueting orientat a la venta

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

Objectius generals: Capacitar als treballadors del sector del comerç per a diferenciar i identificar els diferents conceptes que inclou l’activitat de màrqueting. Mostrar el marc en el que se situen les promocions, dins de les estratègies del màrqueting mix. Capacitar als treballadors per a exercir funcions de màrqueting promocional en el comerç i augmentar les seves vendes, clients, o reforç d’imatge. Mostrar la relació existent entre les promocions i altres activitats de màrqueting. Objectius específics: Poder identificar el lloc específic en el qual s’integra l’activitat del màrqueting promocional, dins de l’estratègia i/o pla de màrqueting dissenyat per a l’empresa. Mostrar els diferents elements que componen el màrqueting mix, emmarcant la promoció en ells. Dotar als treballadors del sector del comerç d’una visió clara dels diferents tipus de promocions, així com dels objectius que persegueixen. Capacitar per a avaluar quin son els objectius del mk que perseguim, sospesant les diferents alternatives abans d’adoptar un tipus de promoció. Exposar la importància de combinar les promocions amb el plv i marxandatge en el punt de venta. Mostrar als treballadors altres eines de comunicació i on se situa el màrqueting promocional en elles.

 

CONTINGUTS:

Bloc I. Introducció al Màrqueting.

UD1.Conceptes i elements del Màrqueting.

1.1. Introducció.

1.2. Definicions.

1.3. El desenvolupament del Màrqueting.

1.4. Aplicacions del Màrqueting.

UD2. El pla de Màrqueting.

2.1. Introducció al concepte de planificació.

2.2. Finalitat de el Pla de Màrqueting.

2.3. Etapes de el Pla de Màrqueting.

2.4. Màrqueting estratègic.

Bloc II. La promoció com a part del Màrqueting Mix.

UD1. Introducció al Màrqueting Mix.

1.1. Evolució històrica de les variables i orientacions del Màrqueting.

1.2. Teoria de les Quatre P’s.

UD2. Producte.

2.1. Introducció.

2.2. Els atributs del producte.

2.3. Classificació dels productes i característiques.

2.4. El cicle de vida del producte.

2.5. Els models de portafolis.

2.6. Polítiques bàsiques de producte.

UD3. La política de preus.

3.1. Introducció.

3.2. Importància del preu com a variable de el Màrqueting Mix.

3.3. Objectius de la política de preus.

3.4. Etapes i mètodes de fixació de preus.

3.5. Estratègies de preus.

UD4. Distribució.

4.1. Introducció.

4.2. Canals de distribució: classificació i funcions.

4.3. Els intermediaris.

4.4. La selecció de canals per part de la empresa.

UD5. Comunicació.

5.1. Introducció.

5.2. Les variables de la Comunicació Comercial.

5.3. El pla de comunicació.

Bloc III. Tipus de promocions.

UD1. Tècniques de promoció dirigides al Consumidor final.

1.1. Introducció.

1.2. Promocions per reducció de preu.

1.3. Promocions per regal.

UD2. Tècniques de promoció per a la resta dels públics objectius.

2.1. Tècniques promocionals dirigides a canal de distribució.

2.2. Tècniques promocionals dirigides a la força o equip de ventes.

2.3. Tècniques promocionals dirigides al prescriptor.

2.4. Les promocions dels serveis.

Bloc IV. Objectius de les promociones.

UD1. Objectius de venta.

1.1. Plantejament dels objectius de promoció.

1.2. Naturalesa dels objectius de promoció.

1.3. Classificació dels objectius de la promoció de ventes.

UD2. Objectius de captació de nous clientes.

2.1. Introducció.

2.2. Classificació dels objectius de captació de nous clientes.

2.3. Promocions creuades.

UD3. Objectius d’imatge.

3.1. Introducció.

3.2. Classificació dels objectius d’imatge.

3.3. El control de la promoció.

3.4. Conclusió.

Bloc V. La promoció en el punt de venta.

UD1. Relació entre PLV i promoció.

1.1. El punt de venta.

1.2. Els consumidores.

1.3. PLV.

1.4. Aplicacions de la publicitat en el lloc de venta.

UD2. Relació entre Marxandatge i Promoció.

2.1. Introducció al concepte de Merchandising.

2.2. Els avantatges del Merchandising.

2.3. Els consumidors: tipus de compres.

2.4. Aplicació del Merchandising.

2.5. Tècniques de Merchandising.

Bloc VI. Relació de les promocions amb altres eines de comunicació.

UD1. Les diferents eines de comunicació.

1.1. La importància de la comunicació.

1.2. Les eines de comunicació.

1.3. La comunicació del màrqueting promocional.

UD2. Publicitat.

2.1. Introducció.

2.2. Concepte i característiques.

2.3. Objectius de la publicitat.

2.4. El missatge publicitari.

2.5. Elecció del mig.

2.6. La publicitat de la Promoció.

UD3. Relacions públiques.

3.1. Definició de relacions públiques.

3.2. El públic d’una empresa.

3.3. Objectius i funcions de les relacions públiques.

3.4. Activitats de el departament de relacions públiques.

3.5. Les relacions públiques i el Màrqueting.

3.6. Eines de les relacions públiques.

3.7. Limitacions de les relacions públiques.

UD4. Màrqueting directe i relacional.

4.1. Concepte de Màrqueting Directe.

4.2. Evolució del Màrqueting Directe.

4.3. Actitud dels consumidors davant a el Màrqueting Directe.

4.4. Eines de el Màrqueting Directe.

4.5. Problemes de el Màrqueting Directe.

4.6. El Màrqueting Relacional.

Inscriu-te al curs!