Màrqueting turístic i gestió d'esdeveniments

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

– Adquirir una visió profunda i actual de les eines del màrqueting aplicades al turisme.
– Conèixer l’activitat empresarial turística, aprofundint en la gestió, direcció i màrqueting de les empreses turístiques, obtenint, alhora, una visió global del complex entramat turístic.
– Aprendre a desenvolupar totes les tècniques i eines de gestió que dins de les àrees clau de les empreses turístiques permetin l’adaptació i optimització dels seus recursos.
– Conèixer els conceptes generals de la gestió d’esdeveniments.
– Aprendre a relacionar el protocol amb la indústria turística.

CONTINGUTS:

Mòdul I. Màrqueting turístic.
UD1. El màrqueting turístic.
1.1. El màrqueting de serveis.
1.2. El màrqueting turístic.
1.3. Funcions del màrqueting.
1.4. La metodologia del màrqueting. Models turístics.
1.5. El pla de màrqueting.
UD2. El mercat turístic: la demanda turística.
2.1. El mercat turístic.
2.2. La demanda turística.
2.3. La segmentació de mercats turístics.
2.4. La decisió de compra. Pautes de consum.
UD3. El mercat turístic: l’oferta turística.
3.1. L’oferta turística i el producte turístic.
3.2. Els establiments turístics.
3.3. El preu dels productes turístics.
UD4. Promoció i comunicació turística.
4.1. La comunicació en el sector turístic.
4.2. La publicitat.
4.3. Mitjans publicitaris.
4.4. Promoció de vendes, venda personal i relacions publiques el mix de la comunicació.
4.5. Internet com a mitjà de comunicació i publicitat.
UD5. Comercialització i distribució turística.
5.1. La distribució turística.
5.2. Agents de la distribució turística.
5.3. El comerç electrònic a les empreses turístiques.
Mòdul II. Gestió d’esdeveniments.
UD1. El protocol en els esdeveniments i congressos.
1.1. El mercat de reunions: protocol oficial i empresarial.
1.2. Les precedències en el protocol oficial.
1.3. La simbologia en els actes protocol·laris: banderes i indumentària.
1.4. El banquet.
1.5. Protocol internacional.
UD2. La gestió d’esdeveniments i congressos.
2.1. Gestió d’esdeveniments: característiques generals.
2.2. Planificació d’esdeveniments i congressos.
2.3. Preparació i organització d’esdeveniments i congressos.
2.4. Celebració d’esdeveniments i congressos.
2.5. Gestió post-esdeveniments.

Inscriu-te al curs!