Model de programació web i bases de dades

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

– Aplicar els conceptes bàsics de el model de programació web

– Realitzar connexions amb bases de dades relacionals

CONTINGUTS:

UD1. Introducció a el desenvolupament d’aplicacions en el model de Programació web.
1.1. Anàlisi de l’arquitectura web: Client lleuger, servidor web, servidor d’aplicacions, servidor de
dades.
1.2. Enumeració de protocols i tecnologies habituals.
1.3. Anàlisi dels models de programació estàndards de facto.
1.4. Ús de components orientats a objecte com a base en el desenvolupament d’aplicacions en el model
de programació web.
UD2. Arquitectura multicapa (N-Tier).
2.1. Anàlisi de l’arquitectura multicapa.
2.2. Distinció i estudi de el model de tres capes en web: presentació, aplicació i dades.
2.3. Disseny d’arquitectures d’aplicació basades en el model multicapa.
2.4. Anàlisi de l’concepte de lògica de negoci i significat de la capa lògica.
UD3. La capa de presentació.
3.1. Descripció de la capa de presentació: El llenguatge d’hipertext.
3.2. Descripció de la capa de presentació avançada: Llenguatges de scripting i llenguatge d’hipertext
dinàmic.
3.3. Anàlisi de llenguatges orientats a la preparació de la capa de presentació i a l’execució de sol·licituds des de clients lleugers web. (JSP, Servlets, ASP, PHP).
UD4. Disseny de bases de dades relacionals.
4.1. Definició de bases de dades relacionals.
4.2. Disseny de bases de dades en diversos nivells.
4.3. Anàlisi dels diferents tipus de relacions i la seva implementació en base de dades.
4.4. Descripció del lllenguatge d’accés a base de dades.
4.5. Descripció de correlacions entre el model relacional i model orientat a objectes.
4.6. Nocions sobre l’emmagatzematge d’objectes en les bases de dades relacionals.
UD5. Accés a bases de dades relacionals: capa d’accés a dades.
5.1. Anàlisi de l’API d’accés a la base de dades.
5.2. Nivell controlador.
5.3. Interfície d’accés a la base de dades (Driver).
5.4. Anàlisi de l’nivell aplicació.
UD6. Llenguatges de definició de dades.
6.1. Conceptes bàsics, nocions i estàndards.
6.2. Llenguatge de definició de dades (DDL SQL) i aplicació en SGBD actuals.
6.3. Discriminació dels elements existents en l’estàndard SQL-92 d’altres elements existents
en bases de dades comercials.
6.4. Sentències de creació. CREATE.
6.5. Sentències de modificació: ALTER.
6.6. Sentències d’esborrat: DROP, TRUNCATE.
UD7. Manipulació de les dades.
7.1. Llenguatge de manipulació de dades (DML SQL).
7.2. Consultes de dades: SELECT.
7.3. Inserció de dades: INSERT.
7.4. Modificació de dades: UPDATE.
7.5. Eliminació de dades: DELETE.
7.6. Agregació de conjunts de dades per a consulta: JOIN, UNION.
7.7. Subconsultes.

Inscriu-te al curs!