Muntatge de components i perifèrics microinformàtics

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

– Descriure els elements elèctrics i electrònics per manipular-los amb seguretat a les
tasques de muntatge d’equips identificant instruments i normativa aplicables.
– Identificar components maquinari en un sistema microinformàtic distingint les seves
característiques i funcionalitats, per muntar-los, substituir-los i connectar-los a un equip
informàtic.
– Seleccionar els components d’una comanda, d’acord amb el full de configuració
rebuda, per al seu posterior acoblament.
– Identificar els elements que intervenen en els procediments de muntatge i acoblar
els components maquinari interns utilitzant les eines adequades i seguint
instruccions rebudes, per crear l’equip microinformàtic.
– Descriure els elements que intervenen en els procediments de muntatge, substitució
o connexió de perifèrics i aplicar aquests procediments, per ampliar o mantenir la
funcionalitat de sistema, seguint guies detallades i instruccions donades

CONTINGUTS:

UD1. Conceptes d’electricitat.
1.1. Aïllants i conductors. El corrent elèctric.
1.2. Elements bàsics d’un circuit. El circuit bàsic.
1.3. Magnituds.
1.4. Mesura de magnituds elèctriques. Aparells.
1.5. Llei d’Ohm.
1.6. Tipus de corrent elèctric.
1.7. Potència elèctrica.
1.8. Associació de resistències.
1.9. Seguretat elèctrica.
1.10. Seguretat en l’ús d’eines i components elèctrics.
UD2. Principis de funcionament de components elèctrics i electrònics utilitzats en sistemes
microinformàtics.
2.1. Components electrònics.
2.2. Equips electrònics.
2.3. Components elèctrics.
2.4. Seguretat en l’ús d’eines i components electrònics.
UD3. Característiques d’elements maquinari interns dels equip microinformàtics.
3.1. Arquitectura.
3.2. Caixes d’ordinador.
3.3. Fonts d’Alimentació.
3.4. Plaques base.
3.5. Microprocessador.
3.6. Mòduls de memòria.
3.7. Dispositius d’emmagatzematge interns. Característiques i tipus.
3.8. Badies d’expansió. Tipus.
3.9. Targetes d’expansió.
3.10. Busos interns i externs connectors cables de dades i cables d’alimentació.
3.11. Altres tipus de components.
UD4. Connectors i busos externs d’un sistema microinformàtic.
4.1. Ports.
4.2. Connectors sense fil.
4.3. Cablejat de xarxa.
UD5. Perifèrics microinformàtics.
5.1. Perifèrics bàsics.
5.2. Altres perifèrics.
5.3. Dispositius de connectivitat.
UD6. Tècniques de muntatge substitució i connexió de components i perifèrics microinformàtics.
6.1. Guies de muntatge.
6.2. Elements de fixació tipus de cargols.
6.3. Eines per acoblament. Control de el parell de collament.
6.4. Procediments d’instal·lació i fixació
6.5. Connexió de dispositius perifèrics.
UD7. Armaris de distribució.
7.1. Equips.
7.2. Panells de distribució.
7.3. Cablejat estructurat.
7.4. Eines de crimpat.
UD8. Normes de protecció de l’entorn.
8.1. Llei 10/1998 de Residus. Definicions. Categories de residus.
8.2Ley 11/1997 d’envasos i residus d’envasos i el seu desenvolupament. Definicions.
8.3. RD 208/2005 sobre aparells elèctrics i electrònics i la gestió dels seus residus.
8.4. RD 106/2008 sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental dels seus residus.
UD9. Prevenció de riscos laborals.
9.1. Marc Legal.
9.2. Principis generals de l’acció preventiva.
9.3. Drets i obligacions dels treballadors.
9.4. Prevenció d’accidents més comuns. Normes i recomanacions.
9.5. Equips de protecció individual i mitjans de seguretat.
9.6. Criteris i condicions de seguretat en els procediments de muntatge substitució i connexió de
components i perifèrics microinformàtics.

Inscriu-te al curs!