Muntatge i verificació de components

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

Classificar els components que s’utilitzen en el muntatge dels equips microinformàtics,
identificar-ne els paràmetres funcionals i característiques, tenint en compte les seves
especificacions tècniques Instal·lar els elements que componen els equips microinformàtics,
aplicant criteris de qualitat, eficiència i seguretat, d’acord amb especificacions tècniques
rebudes.
Verificar els equips microinformàtics muntats i assegurar la seva funcionalitat, estabilitat,
seguretat i rendiment, d’acord a les especificacions donades.

CONTINGUTS:

UD1. Aplicació de mesures de seguretat contra el risc elèctric.
1.1. Seguretat elèctrica.
1.2. Seguretat en l’ús d’eines manuals.
UD2. Eines i components electrònics.
2.1. Electricitat estàtica. Descàrregues electrostàtiques (ESD).
2.2. Estàndards de la indústria relacionats amb l’electrostàtica.
UD3. Interpretació de la simbologia aplicada als components microinformàtics.
3.1. Simbologia estàndard dels components.
3.2. Simbologia d’homologacions nacionals i internacionals.
UD4. Components interns d’un equip microinformàtic.
4.1. Arquitectura d’un sistema microinformàtic.
4.2. Components d’un equip informàtic tipus característiques i tecnologies.
4.3. Components OEM i RETAIL.
UD5. Ensamblatge d’equips i muntatge de perifèrics bàsics.
5.1. El lloc de muntatge.
5.2. Guies de muntatge.
5.3. Elements de fixació tipus de cargols.
5.4. El procés d’acoblament d’un equip microinformàtic.
5.5. El ensamblat fora de l’xassís.
5.6. Descripció de dispositius perifèrics bàsics.
5.7. Instal·lació i prova de perifèrics bàsics.
UD6. Posada en marxa i verificació d’equips informàtics.
6.1. El procés de verificació d’equips microinformàtics.
6.2. Procés d’arrencada d’un ordinador.
6.3. Eines de diagnòstic i / o verificació dels sistemes operatius.
6.4. Proves i missatges amb sistemes operatius en emmagatzematge extraïble.
6.5. Proves amb programari de diagnòstic.
6.6. Proves d’integritat i estabilitat en condicions extremes.
6.7. Proves de rendiment.
UD7. Configuració de la BIOS.
7.1. El SETUP. Versions més utilitzades.
7.2. El menú principal de configuració de la BIOS.
UD8. Norma i reglaments sobre Prevenció de Riscos laborals i ergonomia.
8.1. Marc legal general.
8.2. Marc legal específic.
UD9. Normes de protecció de l’entorn.
9.1. Llei 10/1998 de Residus. Definicions. Categories de residus.
9.2. Llei 11/1997 d’envasos i residus d’envasos i el seu desenvolupament. Definicions.
9.3. R.D. 208/2005 sobre aparells elèctrics i electrònics i la gestió dels seus residus.
9.4. Objecte àmbit d’aplicació i definicions.
9.5. Tractament de residus.
9.6. Operacions de tractament: reutilització reciclat valorització energètica i eliminació.
9.7. Categories d’aparells elèctrics o electrònics.
9.8. Tractament selectiu de materials i components.
9.9. Llocs de reciclatge i eliminació de residus informàtics. Símbol de recollida selectiva.
9.10. R.D. 106/2008 sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental dels seus residus.
9.11. Objecte àmbit d’aplicació i definicions.
9.12. Tipus de piles i acumuladors.
9.13. Recollida tractament i reciclatge.
9.14. Símbol de recollida selectiva.
9.15. Normes sobre manipulació i emmagatzematge de productes contaminants tòxics i combustibles.
Les Fitxes de Dades de Seguretat.
9.16. Identificació de les substàncies o preparats

Inscriu-te al curs!